Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

10. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

11. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

12. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 

 

 

 

 

13. Padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką, organizuoti procesų pertvarkymą ir optimizavimą, vykdo darbuotojų adaptaciją, pavadavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, korupcijos rizikas, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

14. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

15. Inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą.

16. Nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją.

17. Vykdo kitas funkcijas pagal teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną, dokumentų rengimo taisykles, Teritorijų planavimo įstatymą, Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, juos įgyvendinančius ir kitus teisės aktus, padalinio nuostatus.

 

 

 

 

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – teisė;

 

 

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

21. Transporto priemonių pažymėjimai:0

21.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).