Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacinių sistemų steigimą, valdymą, tvarkymą, saugumo užtikrinimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- žinoti raštvedybos standartus ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 - siekdamas, kad būtų užtikrintas Viešojo administravimo įstatymo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) nuostatų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymas bei įgyvendinimas, vykdo savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir sprendžia atitinkamus klausimus;

- rengia technines specifikacijas, metodinių nurodymų, teisės aktų, teritorijų planavimo ir statybos duomenų apsikeitimo formatų standartų ir kitus technologijų taikymo reglamentavimo dokumentų projektus;

- pagal Skyriaus kompetenciją nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl Informacinės sistemos naudojimo ir apsaugos tobulinimo, dalyvauja rengiant bei rengia atitinkamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

- vykdo Informacinės sistemos funkcionavimo priežiūrą, darbingumo palaikymą ir administravimą;

- organizuoja ir įgyvendina Informacinės sistemos apsaugos priemones, iš jų: vartotojų priėjimo prie duomenų administravimą, prieigos suteikimo ir kt.;

- dalyvauja informacinių sistemų  palaikymo ir modifikavimo veiklose;

- inicijuoja, organizuoja ir vykdo duomenų perkėlimą iš kitų sistemų;

- konsultuoja Informacinės sistemos naudotojus duomenų tvarkymo ir Informacinės sistemos naudojimo klausimais;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui, Inspekcijos viršininko pavaduotojui ir Skyriaus vedėjui darbo organizavimo tobulinimo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Inspekcijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijos klausimais;

- rengia ir derina duomenų teikimo sutartis su kitomis institucijomis;

- pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kirų fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus, pranešimus ir prašymus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

- pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektam ar pasiūlymams;

- nustatytąja tvarka atstovauja Inspekcijai Skyriaus kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

- pagal kompetenciją vykdo su informacinėmis sistemomis susijusių procesų stebėseną;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis yra informacinės technologijos, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.