Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

14. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

17. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 

 

 

 

 

 

18. Vertina  Inspekcijos  teritorinių padalinių veiklos efektyvumą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, praktiką priimant administracinius sprendimus, darbuotojų pateiktus paklausimus ir informaciją statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, teisės aktų pakeitimus, teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus statybos srityje.

19. Rengia  vienodos praktikos užtikrinimo gaires ir atnaujinimo veiksmus, užtikrina vienodą Inspekcijos padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje;.

20. Rengia  prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų statybos valstybinės priežiūros srityje skaičių, analizuoja ir vertina jų efektyvumą;.

21. Užtikrina efektyvius rizikos valdymo Skyriaus veiklos srityse procesus, vykdo Inspekcijos rizikos valdymo informacinės sistemos Objektų atrankos posistemės tvarkymo, modifikavimo ir atnaujinimo darbus;.

22. Rengia Inspekcijos kontroliuojamų objektų atrankos, planinių objektų ir ūkio subjektų, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimų, nepatikimų ūkio subjektų sąrašus;.

23. Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas, vykdo teisinio reguliavimo stebėseną;.

24. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja su statybos valstybine priežiūra susijusių informacinių sistemų veiklos užtikrinimo ir gerinimo procesuose;.

25. Kontroliuoja išmanių inspektavimo sprendimų ir funkcionalumų, būtinų siekiant užtikrinti efektyvią ir modernią reidų ir patikrinimų organizavimo veiklą, diegimą;.

 

 

 

 

 

 

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

27.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

27.4. studijų kryptis – architektūra;

27.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

 

27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.7. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

27.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

28. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

28.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.