Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

10. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

14. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

15. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

16. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

17. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

18. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

19. Organizuoja personalo vizitus į užsienio valstybes arba prireikus koordinuoja personalo vizitų į užsienio valstybes organizavimą.

20. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

21. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

22. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

23. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

24. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

25. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

26. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

27. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

28. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

29. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 

 

 

 

 

 

30. Analizuoja Inspekcijos veiklą, identifikuoja problemas ir jų priežastis, inicijuoja ir koordinuoja institucijos strateginių ir veiklos pokyčių procesus, koordinuoja ir įgyvendina veiklos efektyvumo didinimo, priežiūros funkcijų optimizavimo projektus.

31. Koordinuoja Inspekcijos strateginio planavimo procesą, užtikrina tinkamą Inspekcijos subalansuotų rodiklių sistemos veikimą, teikia Inspekcijos viršininkui susistemintą informaciją apie strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būklę, koordinuoja veiklos rodiklių automatizavimo ir kalibravimo procesus.

32. Užtikrina,kad Inspekcijoje įdiegta kokybės vadybos sistema atitiktų standarto reikalavimus, organizuoja ir koordinuoja kokybės vadybos procesų optimizavimo projektus / veiklas, atlieka vadovybės atstovo kokybei funkcijas.

33. Dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Inspekcijos reprezentacinį stilių, koordinuoja informacinių leidinių, reprezentacinių Inspekcijos spaudinių ir kitos informacinės medžiagos apie Inspekcijos veiklą rengimą.

34. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai ir valstybei (jei tai numatyta) kitose institucijose, organizacijose, esant poreikiui, teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan., pavaduoja kitus darbuotojus.

 

 

 

 

 

 

35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

36.2. studijų kryptis – teisė;

36.3. studijų kryptis – vadyba;

36.4. studijų kryptis – politikos mokslai;

arba:

 

36.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

36.6. darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

36.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

37. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

37.1. kalba – anglų;

37.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.