Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

8. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

10. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

11. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

12. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

13. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

16. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

17. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

18. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

19. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

20. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

21. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 

 

 

 

 

 

22. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai ir valstybei (jei tai numatyta) kitose institucijose, organizacijose, esant poreikiui, teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.

23. Pagal kompetenciją rengia ir teikia teismams ieškinius, priešieškinius, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius ir atskiruosius skundus bei kitus procesinius dokumentus, teikia teismui prašomus dokumentus ir informaciją.

24. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus.

25. Pavaduoja kitus valstybės tarnautojus, kurių veiklos sritis yra žmogiškųjų išteklių valdymas, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jo nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

26. Organizuoja procesų žmogiškųjų išteklių valdymo srityje pertvarkymą ir optimizavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis ir teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo.

 

 

 

 

 

 

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – teisė;

28.3. studijų kryptis – psichologija;

28.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;

arba:

 

28.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.6. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;

28.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

29. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

29.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.