Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

16. Užtikrina metodinį vadovavimą darbuotojams teisės aktų taikymo ir teismų praktikos klausimais.

17. Organizuoja departamento procesų pertvarkymą ir optimizavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, pavaduoja kitus darbuotojus.

18. Rengia padalinio pasitarimus, užtikrina komunikaciją, vienodos praktikos taikymą departamente, organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja padalinio darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą, nustatęs veiklos neatitikimus.

20. Organizuoja, vykdo kitas funkcijas pagal teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, civilinį procesą, administracinę teiseną, dokumentų rengimo taisykles, Teritorijų planavimo įstatymą, Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą juos įgyvendinančius ir kitus teisės aktus, padalinio nuostatus.

 

 

 

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė;

22.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

 

 

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.