Pareigų aprašymas Spausdinti

                                

       SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI :

 

  -  turėti aukštąjį universitetinį ar koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą;

  - gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių  turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

  - mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

  - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

  - mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

 

     ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS :

 

- teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir rodiklių Skyriaus veiklos srityje ir pagal kompetenciją įgyvendina paskirtas korupcijos prevencijos priemones;

- dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

- rengia Inspekcijos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;

 teikia Skyriaus vedėjui savo nuomonę dėl vykdomų turto pripažinimo nereikalingais arba netinkamais, nurašymo, likvidavimo bei kitų susijusių procedūrų vykdymo  ir informaciją apie pastebėtus trūkumus ar pažeidimus, taip pat siūlymus, kaip tobulinti turto valdymo organizavimo ir vidaus kontrolės procedūras;

 - konsultuoja bei teikia teisinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams išteklių bei turto valdymo klausimais;

 - atlieka materialiai atsakingo asmens funkcijas;

 - sprendžia Inspekcijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo likvidavimo klausimus;

 - rengia turto nurašymo aktus ir dokumentus, susijusius su turto perdavimu ar priėmimu iš kito ūkio subjekto, ir patvirtintus Inspekcijos viršininko parašu teikia Inspekcijos viršininko patarėjai finansų klausimais;

 - pagal kompetenciją derina turto likučius ir kitus turto apskaitos klausimus su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru;

 - tvarko Inspekcijos funkcijoms vykdyti reikiamo nekilnojamojo turto valdymo (patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) ir naudojimo klausimus;

 - aprūpina Inspekcijos darbuotojus organizacine – technine įranga, inventoriumi, ryšio, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis (išskyrus kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialiųjų turtą), kad būtų užtikrintos reikiamos darbo sąlygos, ir organizuoja jų perdavimo ir grąžinimo apskaitą;

 - užtikrina visų Inspekcijos valdomų pastatų, patalpų, inventoriaus, prietaisų, įrengimų, priešgaisrinių priemonių ir kito turto tinkamą ir efektyvų naudojimą, priežiūrą, remontą, draudimą ir tinkamą techninę būklę, atlieka Inspekcijos valdomo privalomo registruoti nekilnojamojo turto teisinę registraciją;

 - rūpinasi visų Inspekcijos tarnybinių automobilių ir kito turto tinkamu ir efektyviu naudojimu, priežiūra, remontu, draudimu ir tinkama technine būkle;

 - kontroliuoja, kaip Inspekcijos darbuotojai tausoja jiems patikėtus tarnybinius automobilius, įrangą, inventorių, techniką ir kitą turtą;

 - nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos turto (išskyrus kompiuterinės technikos, programinės įrangos bei kitokio su informacinėmis technologijomis susijusio nematerialaus turto, spausdinimo, skenavimo, kopijavimo įrangos) priėmimo, patikrinimo ir perdavimo procedūras;

 - dalyvauja vykdant materialinių vertybių inventorizaciją;

 - pagal kompetenciją rengia sutarčių bei su jomis susijusių dokumentų projektus ir vizuoja pasirašomas sutartis bei su jomis susijusius dokumentus;

 - kontroliuoja, ar Inspekcijos darbuotojai tinkamai naudoja jiems patikėtas patalpas, įrangą, inventorių, techniką ir kitą turtą;

 - užtikrina, gaisrinės saugos bei darbo saugos ir sveikatos  reikalavimų laikymąsi;

 - metodiškai vadovauja Inspekcijos administracijos padaliniams priešgaisrinės apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo saugos klausimais;

   - pagal kompetenciją teikia konsultacijas Inspekcijos administracijos padaliniams, fiziniams bei juridiniams asmenims;

   - pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;

   - pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Inspekcijos viršininko įsakymų ir kitų su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų projektus;

  - koordinuoja valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS) esančio Inspekcijos nekilnojamojo turto perdavimą, grąžinimą, pripažinimą nereikalingu arba    netinkamu bei          nurašymą, teikia duomenis VTIPS pagal kompetenciją;

   - tvarko ūkinius reikalus;

   - organizuoja Inspekcijos reprezentacinio turto gamybą ir platinimą;

  - rengia ir teikia informaciją, susijusią su Inspekcijos išteklių bei turto valdymu Inspekcijos vadovybei ir kitoms institucijoms ar asmenims, kuriems pagal Lietuvos   Respublikos teisės aktus šią informaciją būtina pateikti arba kurie turi teisę ją gauti;

  - pavaduoja Skyriaus darbuotojus ir Inspekcijos patarėją finansų valdymo klausimais atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

   - vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.