Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

14. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

17. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

 

 

 

 

 

21. Rengia  prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų statybos valstybinės priežiūros srityje skaičių, analizuoja ir vertina jų efektyvumą.

22. Užtikrina efektyvius rizikos valdymo Skyriaus veiklos srityse procesus.

23. Organizuoja bendradarbiavimą su savivaldybių administracijomis, bendruomenėmis, statybos dalyvius atestuojančiomis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas statybos valstybinės priežiūros klausimais.

24. Rengia metodinę medžiagą Inspekcijos vidaus ir  išorės klientams (suinteresuotoms šalims), vykdo Vyriausybės, Aplinkos ministro, Inspekcijos viršininko pavedimus statybos valstybinės priežiūros klausimais.

25. Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja su statybos valstybine priežiūra susijusių informacinių sistemų veiklos užtikrinimo ir gerinimo procesuose.

26. Analizuoja skyriaus veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus vedėjui dėl veiklos bei teisės aktų tobulinimo, pavaduoja kitus darbuotojus.

 

 

 

 

 

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

28.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

28.4. studijų kryptis – architektūra (arba);

28.5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.7. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

28.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.