Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

18. Organizuoja procesų pertvarkymą ir optimizavimą; analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos bei teisės aktų tobulinimo, užtikrina padaliniui priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, teikia metodines gaires padalinio veiklos klausimais, pavaduoja kitus darbuotojus.

19. Rengia padalinio pasitarimus, užtikrina komunikaciją, vienodos praktikos taikymą padalinyje, organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

20. Vertina  Inspekcijos administracijos padalinių veiklos efektyvumą, teikiamų administracinių paslaugų kokybę, organizuoja ir įgyvendina reikiamas priemones siekiant užtikrinti vienodą padalinių praktiką priimant administracinius sprendimus statybos valstybinės priežiūros srityje - rengia metodininius pagalbos rinkinius, organizuoja aktualios informacijos sisteminimą ir sklaidą, organizuoja mokymus.

21. Organizuoja bendradarbiavimą su aplinkos formavimo procesų dalyviais, rengia mokymus, konferencijas statybos valstybinės priežiūros klausimais suinteresuotoms šalims; organizuoja ir koordinuoja teisės aktų, kitų normatyvinių dokumentų, metodinės medžiagos Inspekcijos vidaus ir  išorės klientams (suinteresuotoms šalims) rengimą, organizuoja kitus prevencinius veiksmus ir vertina jų efektą.

22. Organizuoja  aktualios informacijos statybos srityje skelbimą, vaizdo instrukcijų ir informacijos grafikų apie statybos valstybinės priežiūros veiklą rengimo darbus, aktualios informacijos sklaidą ir viešųjų ryšių projektų įgyvendinimą, visuomenės informavimo funkcijos vykdymą.

23. Užtikrina efektyvius rizikos valdymo Skyriaus veiklos srityse procesus, koordinuoja Inspekcijos rizikos valdymo informacinės sistemos Objektų atrankos posistemės tvarkymo, modifikavimo ir atnaujinimo darbų vykdymą;
koordinuoja Inspekcijos kontroliuojamų objektų atrankos, planinių objektų ir ūkio subjektų, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimų sąrašų rengimą.

24. Pagal kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ar vykdo kitas funkcijas pagal Statybos Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, juos įgyvendinančius ir kitus teisės aktus, padalinio nuostatus.

 

 

 

 

 

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

26.3. studijų kryptis – statybos inžinerija;

26.4. studijų kryptis – teisė;

26.5. studijų kryptis – architektūra;

arba:

 

26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.7. darbo patirtis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

26.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

27.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.