Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 

 

 

 

 

 

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

9. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

11. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

13. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

14. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

15. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

16. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

18. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

20. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 

 

 

 

 

 

21. Organizuoja procesų finansų valdymo srityje pertvarkymą ir optimizavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo.

22. Rengia Inspekcijos valstybės biudžeto lėšų išlaidų sąmatos projektą ir su juo susijusias įgyvendinimo ataskaitas.

23. Pateikia dokumentus centralizuotai apskaitos įstaigai apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas.

24. Organizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku.

25. Tinkamai saugo finansinius dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą, įforminant jų bylas ir nustatyta tvarka  perduodant į archyvą.

26. Organizuoja Inventorizacijos atlikimą Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – finansai;

28.3. studijų kryptis – ekonomika;

28.4. studijų kryptis – apskaita;

arba:

 

28.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.6. darbo patirtis – finansų srities patirtis;

28.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

 

29. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

29.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.