Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti darbo patirties dokumentų valdymo srityje;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimo, archyvavimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;

 -  mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 - sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

  -mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

DARBUOTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS , VYKDO  ŠIAS  FUNKCIJAS

 

- vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais pagal kompetenciją organizuoja dokumentų valdymą Inspekcijoje;

- atlieka pirminį korespondencijos tvarkymą: nustatyta tvarka registruoja dokumentus, atiduoda juos Inspekcijos vadovybei ir vykdytojams;

- sutvarko siunčiamą korespondenciją: nustatyta tvarka registruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, ženklina vokus ir išsiunčia;

- Inspekcijos informacinėje sistemoje kaupia informaciją apie gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

- metodiškai vadovauja Inspekcijos administracijos padaliniams dokumentų valdymo klausimais;

- pagal kompetenciją kontroliuoja, kad Inspekcijos darbuotojai laiku vykdytų pavedimus, atsakytų į pateiktus skundus;

- pagal kompetenciją atsako į gyventojų klausimus telefonu, perduoda ir priima dokumentus faksu, Inspekcijos elektroniniu paštu;

- teikia pasiūlymus dėl dokumentų saugojimo terminų Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

- dalyvauja nustatant dokumentų praktinę vertę;

- ruošia dokumentų valdymo ataskaitas pagal nustatytas formas;

- teikia siūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Inspekcijos dokumentų valdymo gerinimo;

- atlieka kitas teisės aktuose numatytas dokumentų valdymo funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.