Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

-turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu);

-turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį, susijusią su buhalterinės apskaitos organizavimu, tvarkymu ar finansų valdymu biudžetinėse įstaigose;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansų valdymą;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office; kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa „Stekas“, mokėti naudotis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS);

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

- būti susipažinus su Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- vykdo Inspekcijai teismų sprendimais priteistų mokėtinų sumų ir grąžintinų sumų (baudos, vykdymo, bylinėjimosi ir kitos išlaidos) apskaitą ir kontrolę. Suveda mokėjimus į Inspekcijos teisės teritorinių skyrių lenteles (.xlsx).  Teisės skyriams teikia visą reikalingą informaciją apie mokėjimus;

- pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai pagrindinės, baudų, kitų pajamų banko sąskaitos išrašus, nurodant detalizuojančius požymius; informaciją apie gautas garantijas, teismo procesus ir kt., nurodant sumas ir kitą apskaitai tvarkyti reikalingą ir centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;

- vykdo darbuotojų naudojimosi tarnybiniais telefonais kontrolę (pagal nustatytus limitus), viršijus limitus parengia pažymą ir pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai;

- patikrina, atsakingų asmenų parengtus turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti ir kitus aktus; teikia pagalbą rengiant šiuos aktus; tinkamai parengtus ir pasirašytus aktus perduota centralizuotai apskaitos įstaigai;

- užtikrina Inspekcijos apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą; nurodo detalizuojančius požymius ir pateikia centralizuotai apskaitos įstaigai;

- teikia skyriaus vedėjui savo nuomonę dėl turto valdymo bei kitų susijusių procedūrų vykdymo ir informaciją apie pastebėtus trūkumus ar pažeidimus, taip pat siūlymus kaip tobulinti turto valdymo organizavimo ir vidaus kontrolės procedūras;

- apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų susijusios informacijos apdorojimą;

- reikalauja iš atsakingų Inspekcijos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei finansų kontrolei vykdyti, siekiant, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;

- atlieka atsiskaitymų su tiekėjais ir atskaitingais asmenimis einamąją kontrolę;

- pagal kompetenciją atlieka Biudžeto vykdymo ataskaitų ir Finansinių ataskaitų rinkinių analizę;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- vykdo jo kompetencijai priskirtus kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, patarėjos finansų valdymo klausimais pavedimus;

- pavaduoja Inspekcijos patarėją finansų valdymo klausimais jo atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais

- atsako už parengtų ir pateiktų dokumentų teisėtumą ir teisingumą.