Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

18. Organizuoja skyriaus procesų pertvarkymą ir optimizavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, pavaduoja kitus darbuotojus.

19. Rengia padalinio pasitarimus, užtikrina komunikaciją, vienodos praktikos taikymą skyriuje, organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

20. Užtikrina įstaigos aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis, efektyvų Inspekcijos turto valdymą ir naudojimą, turto teisinę registraciją, priešgaisrinės apsaugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos ir darbo saugos reikalavimų laikymąsi, savalaikį statybos, remonto bei griovimo darbų kiekių žiniaraščių, statybos, remonto bei griovimo darbų sąmatų parengimą, sutarčių, priskirtų skyriui, vykdymą.

21. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja skyriaus darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą, nustatęs veiklos neatitikimus.

22. Pagal skyriaus kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ar vykdo kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, padalinio nuostatuose.

 

 

 

 

 

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – ekonomika;

24.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

24.4. studijų kryptis – vadyba;

arba:

 

24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.6. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

24.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

26. Transporto priemonių pažymėjimai:0

26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).