Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.

8. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

9. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

10. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

11. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

14. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

15. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

 

 

 

 

 

16. Pavaduoja kitus valstybės tarnautojus, kurių veiklos sritis yra žmogiškųjų išteklių valdymas, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jo nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

17. Teikia informacija ir (ar) dokumentus priskirtos srities klausimais Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras).

18. Nuolat atnaujina tinklalapio informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jų pareigybėms, konkursų ir atrankų skelbimus.

19. Organizuoja arba prireikus koordinuoja reikalingų dokumentų valstybės tarnautojams rengimą dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį.

20. Pagal kompetenciją vizuoja Centro parengtus dokumentus.

 

 

 

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

22.3. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.5. darbo patirtis – personalo administravimo patirtis;

22.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.