Pareigų aprašymas Spausdinti

 

                                                                

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro arba aukštesnį kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

- turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, tikrina ir vizuoja kitų Inspekcijos darbuotojų parengtus dokumentus;

- Analizuoja Inspekcijos veiklą teisės aktų taikymo klausimais, pasiektus rezultatus, seka teisės aktų pakeitimus, teismų praktiką taikant teisės aktus, identifikuoja problemas bei jų priežastis ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos ir teisės aktų tobulinimo, atstovavimo teismuose politikos, vienodos teisės aktų taikymo praktikos užtikrinimo;

- Konsultuoja Inspekcijos darbuotojus ir teikia kitą metodinę pagalbą pagal Skyriaus kompetenciją;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, ruošia ir apibendrina jiems reikalingą medžiagą;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose ir pan.;

- rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, kitus dokumentus ir informaciją;

- rengia ir nagrinėja kitų asmenų parengtus taikos sutarčių projektus, pasirašytas taikos sutartis teikia tvirtinti teismams;

- inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir priverstinį privalomųjų nurodymų vykdymą;

- rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, paklausimus, teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia ir teikia institucijoms pažymas, išvadas;

- konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;

- pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- esant poreikiui, turėdamas galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, vairuoja tarnybinę „B“ kategorijos transporto priemonę;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.