Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

18. Užtikrina efektyvų korupcijos prevencijos, darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės įgyvendinimą, Inspekcijos ir jos administracijos padalinių bei darbuotojų veiklos analizės, kokybės vadybos sistemos audito veiksmus bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos tobulinimo, kitų skyriaus funkcijų atlikimą, metodinių gairių teikimą minėtais klausimais.

19. Užtikrina darbo drausmės pažeidimų ir tarnybinių nusižengimų tyrimo kontrolę, skundų ir pranešimų dėl darbuotojų veiksmų, neveikimo, sprendimų nagrinėjimo kokybę, nustatyta tvarka pagal suteiktus įgaliojimus vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, organizuoja padalinio nustatytų pažeidimų šalinimą.

20. Organizuoja skyriaus procesų pertvarkymą ir optimizavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo, pavaduoja kitus darbuotojus.

21. Rengia skyriaus pasitarimus, užtikrina komunikaciją, vienodos praktikos taikymą skyriuje, organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

22. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą, nustatęs veiklos neatitikimus.

23. Pagal kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ar vykdo kitas funkcijas pagal Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Teritorijų planavimo įstatymą, Korupcijos prevencijos įstatymą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, juos įgyvendinančius ir kitus teisės aktus, skyriaus nuostatus.

 

 

 

 

 

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė;

25.3. studijų kryptis – statybos inžinerija.

25.4. studijų kryptis – architektūra.

 

 

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.