Pareigų aprašymas Spausdinti

 

           SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

-  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo ar vadybos krypties (bakalauro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, korupcijos prevenciją. Specialistas taip pat turi būti susipažinęs gerąja praktika korupcijos prevencijos srityje.

sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;

-   mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

-   mokėti dirbti Microsoft Office bei Open Office programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- analizuoja ir vertina korupcijos rizikos veiksnius ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą, teikia pasiūlymus dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Inspekcijoje mažinimo;

- dalyvauja formuojant Inspekcijos nulinės tolerancijos korupcijai politiką ir stebi ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

- dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nacionalinės kovos su korupcija programą teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse, rengia Inspekcijos korupcijos prevencijos programą, jos pakeitimus, metinius šios programos įgyvendinimo priemonių planus, užtikrina programose ir planuose nustatytų priemonių įgyvendinimą;

- dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, korupcijos prevencijos priemones ir rodiklius Skyriaus veiklos srityse, įgyvendina paskirtas užduotis ir pavedimus, priskirtus korupcijos prevencijos veiksmus ir iniciatyvas, skatina Inspekcijos tarnautojų nepakantumą korupcijai ir dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų antikorupcinį švietimą;

- analizuoja Inspekcijos ir jos administracijos padalinių bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą, Inspekcijos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijose pateiktą informaciją ir padeda padalinių vadovams ir Inspekcijos viršininkui užkardyti viešųjų ir privačių interesų konflikto galimybę deleguojant užduotis, užtikrina, kad visi valstybės tarnautojai pateiktų privačių interesų deklaracijas;

- analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su Inspekcijos viršininku paviešina kitiems Inspekcijos darbuotojams ir žiniasklaidoje teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus, bendradarbiaujant su už korupcijos prevencijos kontrolę atsakingu Inspekcijos darbuotoju teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės;

-  bendradarbiauja ir su kitais Inspekcijos administracijos padaliniais, valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai užtikrinti;

analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie Inspekcijos ir atskirų jos padalinių veiklos operatyvumą, priimtų sprendimų teisėtumą;

analizuoja ir identifikuoja problemas teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityje, periodiškai vykdo Inspekcijos išorinės ir vidinės aplinkos analizes ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklos optimizavimo;

- perpatikrina dalį Inspekcijos administracijos padalinių teikiant administracines paslaugas priimtų sprendimų (tikrina išduotų statybos užbaigimo aktų, patvirtintų deklaracijų apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą, išduotų pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių teisėtumą, tikrina kitų administracinių sprendimų teisėtumą), dalyvauja vykdant statybos teisėtumo patikrinimus siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją ir patikrinti priežiūros veiksmų teisėtumą ir kokybę;

- atlieka Inspekcijos administracijos padalinių darbuotojų priimtų sprendimų teisėtumo ir operatyvumo vertinimo tyrimus, tikrina kaip teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

- dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos srities procesus;

- dalyvauja įgyvendinant pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, atlieka rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę;

- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose;

pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

-  teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;

-  pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.