Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

7. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

9. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

10. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

17. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

18. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 

 

 

 

 

19. Vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

20. Rengia su duomenų apsauga susijusius Inspekcijos teisės aktus, sutartis, koordinuoja jų įgyvendinimą.

21. Padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką, organizuoti procesų pertvarkymą ir optimizavimą, vykdo darbuotojų adaptaciją, pavadavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, korupcijos rizikas, teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo.

22. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, vykdo metodinį vadovavimą darbuotojams duomenų saugos klausimais.

23. Nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją.

24. Pagal kompetenciją vykdo kitas skyriui priskiriamas funkcijas pagal teisės aktus ir skyriaus nuostatus.

 

 

 

 

 

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

26.2. studijų kryptis – teisė;

 

 

27. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

27.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.