Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

- turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

- turėti vairuotojo pažymėjimą (teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones) ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir rodiklių Skyriaus veiklos srityje ir pagal kompetenciją įgyvendina paskirtas korupcijos prevencijos priemones;

- dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

- rengia Inspekcijos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą, naudojimą ir disponavimą;

- teikia Skyriaus vedėjui savo nuomonę dėl turto valdymo bei kitų susijusių procedūrų vykdymo ir informaciją apie pastebėtus trūkumus ar pažeidimus, taip pat siūlymus, kaip tobulinti turto valdymo organizavimo ir vidaus kontrolės procedūras;

- užtikrina tinkamą patalpų eksploatacinę, saugumo, gaisrinę ir higieninę būklę;

- kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ištekliai;

- tvarkingai eksploatuoja bei užtikrina, kad Inspekcijos tarnybiniai lengvieji automobiliai būtų techniškai tvarkingi, turėtų techninės apžiūros patikros lapus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimus;

- vairuoja tarnybinius automobilius Inspekcijos viršininko ir kitų Inspekcijos darbuotojų tarnybinių kelionių metu;

- laiku ir teisingai pildo automobilio kelionės lapus;

- vykdo Inspekcijos patalpose esančių baldų, šviestuvų, žaliuzių, elektros prietaisų ir kito ūkinio inventoriaus priežiūrą, esant reikalui atlieka jų smulkų remontą;

- pagal kompetenciją dalyvauja Inspekcijos organizuojamų komisijų veikloje, tame tarpe komisijų veikloje tiriant nelaimingus atsitikimus darbe;

- atlieka Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę;

- aprūpina Inspekcijos rengiamus pasitarimus ir kitus renginius reikiamomis priemonėmis;

- aprūpina Inspekcijos darbuotojus organizacine – technine įranga, inventoriumi, ryšio, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis (išskyrus kompiuterinę techniką, programinę įrangą bei kitokį su informacinėmis technologijomis susijusį nematerialiųjų turtą), kad būtų užtikrintos reikiamos darbo sąlygos, ir organizuoja jų perdavimo ir grąžinimo apskaitą;

- dalyvauja Inspekcijos turto inventorizacijos atlikime;

- organizuoja Inspekcijos darbuotojų medicininį sveikatos patikrinimą;

- organizuoja profesinės rizikos vertinimą;

- rengia ir supažindina Inspekcijos darbuotojus su darbų saugos, gaisrinės saugos ir kitomis taisyklėmis ir kontroliuoja kaip jų laikomasi;

- konsultuoja visus darbuotojus civilinės, gaisrinės bei darbo saugos klausimais;

- organizuoja darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą);

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- tvarko Skyriaus dokumentaciją;

- pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.