Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

- turėti patirties organizuojant ir atliekant griovimo darbų viešųjų pirkimų procedūras, rengiant griovimo darbų viešųjų pirkimų dokumentus, rengiant griovimo darbų viešųjų pirkimų sutartis;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles bei mokėti minėtus teisės aktus taikyti praktikoje;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos „Microsoft Windows“ programiniais paketais „Microsoft Office“ ir „Open Office“.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir rodiklių Skyriaus veiklos srityje ir pagal kompetenciją įgyvendina paskirtas korupcijos prevencijos priemones;

- dalyvauja pertvarkant ir optimizuojant Skyriaus veiklos procesus;

- nustatytąja tvarka vykdo Inspekcijoje atliekamus viešuosius pirkimus, atlieka paskirtų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolės funkcijas;

- atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;

- rengia Inspekcijos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

- tikrina Inspekcijos vidinių teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, atitiktį galiojantiems teisės aktams ir, esant poreikiui, inicijuoja jų pakeitimus;

- rengia arba padeda rengti viešųjų pirkimų sutarčių bei su jomis susijusių dokumentų projektus, konsultuoja bei teikia teisinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;

- rengia ir teikia Inspekcijos viršininkui tvirtinti planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą bei jo patikslinimus;

- teikia metinę pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

- nustatytąja tvarka rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, Inspekcijos vadovybei, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms institucijoms ar asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šią informaciją būtina pateikti arba kurie turi teisę ją gauti;

- atsako už tinkamą viešųjų pirkimų registracijos žurnalo ir viešųjų pirkimų dokumentų bylų tvarkymą,

- atsako už tinkamą sutarčių registracijos žurnalo ir viešųjų pirkimų sutarčių bylų tvarkymą;

- atsako už tinkamą konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų bylų tvarkymą;

- vykdo kitas funkcijas Inspekcijos viešųjų pirkimų klausimais;

- pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų, organizacijų, asmenų raštus, skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas pagal kompetenciją rengia ir teikia teismams ir ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus;

- pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jeigu Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

-  pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

- organizuoja ir užtikrina tinkamą asmenų aptarnavimą Inspekcijoje;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- pagal kompetenciją viešųjų pirkimų srityje vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.