Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

3. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4. Konsultuoja su įstaigos administracijos padaliniais veikla susijusiais klausimais.

5. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

6. Priima su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusius sprendimus.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusiais klausimais.

8. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja administracijos padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

9. Vadovauja įstaigos administracijos padalinių veiklų vykdymui arba prireikus vykdo administracijos padalinio veiklas.

10. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su administracijos padalinio veikla susijusią informaciją.

11. Vadovauja su įstaigos administracijos padalinių veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su administracijos padalinio veikla susijusius dokumentus.

12. Valdo įstaigos administracijos padalinių žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

13. Organizuoja pavaldžių padalinių pertvarkymą ir optimizavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo.

14. Rengia pavaldžių padalinių pasitarimus, užtikrina komunikaciją, vienodos praktikos taikymą, organizuoja ir dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose.

15. Teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimą, nustatęs veiklos neatitikimus.

16. Pavaduoja kitus darbuotojus.

17. Pagal kompetenciją organizuoja, kontroliuoja ar vykdo kitas funkcijas pagal Valstybės tarnybos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Teritorijų planavimo įstatymą, juos įgyvendinančius teisės aktus, kitus teisės aktus, įstaigos nuostatus.

 

 

 

 

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – teisė;

19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

19.4. studijų kryptis – vadyba;

19.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

 

 

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

20.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.