Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 

- turėti filologijos krypties (lietuvių kalba) aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų redagavimo darbo patirtį;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, gebėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti organizacinių gebėjimų;

išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus;

- mokėti rengti vidinės ir išorinės komunikacijos strategijas, jas įgyvendinti bei išmanyti krizių komunikacijos valdymą;

- mokėti rengti vidinės ir išorinės komunikacijos strategijas, jas įgyvendinti bei išmanyti krizių komunikacijos valdymą;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ bei „Open Office“ programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- redaguoja Inspekcijos darbo reglamente nurodytus dokumentus;

- tikrina Inspekcijos interneto svetainės, kitos Inspekcijos vadovybės ar Skyriaus vedėjo nurodytos viešai skelbiamos informacijos kalbą;

- pagal kompetenciją teikia konsultacijas Inspekcijos administracijos padaliniams, fiziniams bei juridiniams asmenims;

- metodiškai vadovauja Inspekcijos administracijos padaliniams teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, dokumentų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, rašybos ir skyrybos taisyklių taikymo klausimais;

- rengia atsakymus į žiniasklaidos ir interesantų paklausimus;

- teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie rengiamus teisės aktų projektus, Inspekcijos viršininko priimtus sprendimus, susitikimus, kitus svarbius įvykius;

- pagal poreikį rengia informacinius pranešimus visuomenei aktualiais Inspekcijos veiklos klausimais, skelbia juos Inspekcijos interneto svetainėje ir teikia žiniasklaidos priemonėms;

- užtikrina aktualios informacijos platinimą Inspekcijos viduje;

- dalyvauja organizuojant Inspekcijos darbuotojų mokymus visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;

- Inspekcijos viršininkui pavedus dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.