Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

7. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

8. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 

 

 

 

 

11. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai.

12. Nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją.

13. Pagal kompetenciją vykdo kitas skyriui priskiriamas funkcijas pagal teisės aktus ir skyriaus nuostatus.

14. Analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, korupcijos rizikas, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, pavaduoja kitus darbuotojus.

 

 

 

 

 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika;

3. studijų kryptis – statybos inžinerija.

4. studijų kryptis – vadyba.

 

 

Atitikimas kitiems reikalavimams:0

1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.