Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

- turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) teisės, statybos inžinerijos arba architektūros krypties išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

- asmenų konsultavimą Inspekcijoje reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir el. paštu teisės aktų taikymo klausimais, rengia konsultacijas raštu, teikia tiesiogines konsultacijas internetu dėl teisės aktų aktualių redakcijų nuorodų;

- pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais, dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai;

- analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo, teikia skyriaus vedėjui reikalingus duomenis darbo planų ir ataskaitų parengimui;

- rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų, už kurių stebėseną atsakingas Skyrius, ar jų pakeitimų ir papildymų projektus;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Inspekcijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.