Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu);

- turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį, susijusią su teisės aktų taikymu;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, korupcijos prevenciją. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;

- mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- užtikrina paskirtų vykdyti užduočių, pavedimų įgyvendinimą;

- analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ir atskirų jos padalinių, darbuotojų veiklos operatyvumą, ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę, vienam padalinio darbuotojui tenkančius krūvius;

- analizuoja ir identifikuoja problemas ir jų priežastis Inspekcijos veiklos srityse, periodiškai vykdo Inspekcijos išorinės ir vidinės aplinkos analizes ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl Inspekcijos administracijos padalinių veiklos tobulinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros veiklos optimizavimo;

- atlieka Inspekcijos administracijos padalinių ir darbuotojų priimtų sprendimų, veiksmų teisėtumo ir operatyvumo vertinimo tyrimus, tikrina kaip teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;

- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pranešimus ir kitą informaciją dėl administracijos padalinių, darbuotojų veiksmų (neveikimo), administracinių sprendimų, piktnaudžiavimo, vykdo teisės aktais įgaliotų institucijų ir įstaigų pavedimus, rekomendacijas, rengia institucijoms pažymas, išvadas;

- rengia ir teikia prašymus prokuratūrai ir kitiems subjektams dėl viešojo intereso gynimo, nustatęs pažeidimų, kuriuos pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kiti viešojo administravimo subjektai arba teisėsaugos institucijos, informuoja šiuos subjektus;

- padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi, kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Inspekcijoje gerinimo;

- vykdo darbo drausmės ir tarnybinių nusižengimų tyrimus, rengia išvadas, organizuoja jų teikimą Inspekcijos viršininkui bei Inspekcijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, vykdo kitus su tuo susijusius veiksmus;

- vykdo užduotis, susijusias su korupcijos prevencija;

- rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo gerinimo;

- dalyvauja įgyvendinant pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, atlieka rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo kontrolę;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, ruošia ir apibendrina jiems reikalingą medžiagą;

- pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, darbo grupėse, komisijose, esant poreikiui, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose ir administraciniuose teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan.;

- pagal Inspekcijos viršininko nustatytą kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, atstovauja teisme administracinių nusižengimų bylose, atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

- pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;

- pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka talpina informaciją Inspekcijos interneto ir intraneto svetainėse;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.