Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti teisės arba statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu);

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas, teikia Skyriaus vedėjui reikalingus duomenis darbo planų ir ataskaitų parengimui;

- pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus;

- Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir el. paštu teisės aktų taikymo klausimais;

- Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia rašytinių konsultacijų projektus;

- Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia tiesiogines konsultacijas internetu dėl teisės aktų aktualių redakcijų nuorodų;

- pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais;

- rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų, už kurių stebėseną atsakingas Skyrius, ar jų pakeitimų ir papildymų projektus;

- pagal Skyriaus kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Inspekcijos ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

- nustatyta tvarka teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo, Inspekcijos darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo;

- pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Inspekcijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.