Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti informatikos, inžinerijos arba verslo ir viešosios vadybos krypties aukštąjį universitetinį (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu)  ar aukštąjį koleginį (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) išsilavinimą;

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, informacinių sistemų steigimą, valdymą, tvarkymą, saugumo užtikrinimą, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- žinoti raštvedybos standartus ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas.

 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- siekdamas, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) nuostatų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymas bei įgyvendinimas, vykdo savo kompetencijai priskirtas funkcijas ir sprendžia atitinkamus klausimus;

- rengia ir derina technines specifikacijas, metodinių nurodymų, teisės aktų, teritorijų planavimo ir statybos duomenų apsikeitimo formatų standartų ir kitus technologijų taikymo reglamentavimo dokumentų projektus;

- pagal Skyriaus kompetenciją nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl Informacinės sistemos naudojimo ir apsaugos tobulinimo, dalyvauja rengiant atitinkamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

- vykdo Informacinės sistemos funkcionavimo priežiūrą, darbingumo palaikymą ir administravimą;

- organizuoja ir įgyvendina Informacinės sistemos apsaugos priemones, iš jų: vartotojų priėjimo prie duomenų administravimą, prieigos suteikimo ir kt.;

- dalyvauja informacinių sistemų palaikymo ir modifikavimo veiklose, įdiegtų pakeitimų testavime;

- konsultuoja Informacinės sistemos naudotojus duomenų tvarkymo ir Informacinės sistemos naudojimo klausimais;

- teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui, Inspekcijos kancleriui ir Skyriaus vedėjui darbo organizavimo tobulinimo klausimais;

- teikia metodinę pagalbą Inspekcijos darbuotojams Skyriaus kompetencijos klausimais;

- pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus, pranešimus ir prašymus, rengia pastabas ir pasiūlymus;

- nustatytąja tvarka atstovauja Inspekcijai Skyriaus kompetencijos klausimais šalies ir užsienio įstaigose ir organizacijose, seminaruose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

- pagal kompetenciją vykdo su informacinėmis sistemomis susijusių procesų stebėseną;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kurių veiklos sritis yra informacinės technologijos, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.