Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

5. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja bylų apskaitą.

8. Koordinuoja dokumentų administravimą.

9. Koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

10. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

11. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą.

12. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

13. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą.

 

 

 

17. Padeda skyriaus vedėjui organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką, organizuoti procesų pertvarkymą ir optimizavimą, vykdo darbuotojų adaptaciją, pavadavimą, analizuoja veiklą, identifikuoja problemas, jų priežastis, korupcijos rizikas, teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo.

18. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, vykdo metodinį vadovavimą darbuotojams dokumentų valdymo klausimais.

19. Nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją.

20. Pagal kompetenciją vykdo kitas skyriui priskiriamas funkcijas pagal teisės aktus ir skyriaus nuostatus.

 

 

 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė (arba);

22.3. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

arba:

 

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.5. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;

22.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.