Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu);

- gerai mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas gebėti sklandžiai, taisyklingai ir įtraukiančiai rašyti tekstą lietuvių kalba;

- gebėti savarankiškai kurti ir valdyti aktualų turinį, skirtą įvairiems socialinių medijų kanalams ir formatams; 

gerai išmanyti apie didžiausių socialinių medijų platformas („Facebook“, „Youtube“, „LinkedIn“ ir „Instagram“) ir kaip jos gali būti panaudotos institucijos išorės komunikacijoje;

- turėti gerus darbo įgūdžius su „Adobe Spark“ „Canva“, „Venngage“, „Easel“ ar kita dizaino programa;

- mokėti patraukliai, kūrybingai ir aiškiai raštu ir vizualiai pristatyti įvairią informacinę medžiagą;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

 - mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas, teikia Skyriaus vedėjui reikalingus duomenis darbo planų ir ataskaitų parengimui;

- kuria Inspekcijos paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ tekstinį ir vizualinį turinį ir jį pildo;

- rengia vizualinį informacinį turinį (infografikus, brošiūras, pristatymus ir kt.), skelbia jį Inspekcijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Facebook“;

- organizuoja suinteresuotų asmenų Inspekcijos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ pateiktų paklausimų ir komentarų registravimą, esant poreikiui, paskelbia „Facebook“ atsakymus į suinteresuotų asmenų pateikus klausimus (komentarus);   

- pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Inspekcijos veiklos viešinimo strategiją; 

- dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Inspekcijos reprezentacinį stilių, teikia siūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Inspekcijos atributikos tobulinimo ir pakeitimo, rūpinasi reprezentatyviu Inspekcijos pristatymu ir atstovavimu jai viešojoje erdvėje, įskaitant bendradarbiavimą su žiniasklaida, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, įvairių leidinių leidybos ir renginių organizavimo inicijavimą;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.