Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu);

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešosios komunikacijos srityje; 

- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus;

- mokėti rengti vidinės ir išorinės komunikacijos strategijas, jas įgyvendinti;

- išmanyti krizių komunikacijos valdymą;

- turėti organizacinių gebėjimų, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;

- mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

- rengia Inspekcijos veiklos viešinimo strategiją, organizuoja jos įgyvendinimą ir pagal kompetenciją dalyvauja ją įgyvendinant; 

- rengia atsakymus į žiniasklaidos ir interesantų paklausimus ir (arba) organizuoja jų rengimą;

- teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie rengiamus teisės aktų projektus, Inspekcijos viršininko priimtus sprendimus, susitikimus, kitus svarbius įvykius;

- rengia informacinius pranešimus visuomenei, pranešimus spaudai aktualiais Inspekcijos veiklos klausimais, skelbia juos Inspekcijos interneto svetainėje ir (ar) teikia žiniasklaidos priemonėms;

- organizuoja Inspekcijos spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaidos atstovais;

- organizuoja ir (ar) dalyvauja organizuojant Inspekcijos darbuotojų mokymus visuomenės informavimo ir švietimo klausimais;

- stebi, operatyviai ir sistemingai renka visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su Inspekcijos veikla, ją analizuoja ir teikia šią informaciją Inspekcijos vadovybei, teikia siūlymus dėl komunikacijos gerinimo;

- dalyvauja kuriant ir palaikant bendrą Inspekcijos reprezentacinį stilių, teikia siūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Inspekcijos atributikos tobulinimo ir pakeitimo, rūpinasi reprezentatyviu Inspekcijos pristatymu ir atstovavimu jai viešojoje erdvėje, įskaitant bendradarbiavimą su žiniasklaida, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis, įvairių leidinių leidybos ir renginių organizavimo inicijavimą;

- Inspekcijos vadovybės pavedimu rengia ir redaguoja oficialias Inspekcijos vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;

- užtikrina aktualios informacijos platinimą Inspekcijos viduje;

- Inspekcijos viršininkui pavedus dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose;

- pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.