Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, sąrašas

 Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, poveikio priemonių jiems taikymą už statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir įtvirtinančių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM įgaliojimus statybos srityje, sąrašas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

 2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-81

(2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1V-138 redakcija)

 

 I. Teisės aktai, reguliuojantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklą statybos srityje

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

1.

Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2.

Architektūros įstatymas

3.

Branduolinės energijos įstatymas

4.

Pajūrio juostos įstatymas

5.

Statybos įstatymas

6.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

1.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo

2.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo 

3.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4.

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2.

 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo

3.

Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

5.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo

6.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo

7.

Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo

8.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo

9.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo

10.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo

11.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo

12.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

13.

Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo

14.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo

15.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo

16.

Dėl Architektų atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

18.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo

19.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

20.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo

21.

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo

22.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

23.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo

24.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo

25.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” patvirtinimo

26.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo

 

Kelių institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2.

Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo

3.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo

4.

Dėl Leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos

5.

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo

6.

Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

7.

Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo

 

Kitų institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo

2.

Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo

3.

Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo

4.

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

5.

Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

6.

Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

7.

Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

8.

Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

9.

Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

10.

Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

11.

Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

12.

Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

13.

Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

15.

Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo

16.

Dėl Naftos perdirbimo, transportavimo įmonių ir naftos terminalų statybos rūšių patvirtinimo

17.

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

18.

Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

2.

Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir administracinių nusižengimų bylas suteikimo

3.

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

4.

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

5.

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

6.

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

7.

Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

8.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

9.

Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

10.

Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

11.

Dėl Statybos užbaigimo akto patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

12.

Dėl Tyrimo veiksmo protokolo, administracinio nusižengimo protokolo juridiniam asmeniui, nutarimo administracinio nusižengimo byloje juridiniam asmeniui rekvizitų patvirtinimo

13.

Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

14.

Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

15.

Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

16.

Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

17.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

18.

Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

19.

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

20.

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo  

21.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo

22.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

23.

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

24.

Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

25.

Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

26.

Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

27.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

28.

Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

29.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

30.

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

31.

Dėl pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo

32.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

33.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

34.

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

35.

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

36.

Dėl Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitų patvirtinimo

37.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

38.

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

39.

Dėl dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumo tvirtinimo

40.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo

41.

Dėl dokumentų registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“

42.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros proceso aprašas

43.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo

44.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gautų dokumentų perdavimo rezoliucijoms rašyti, rezoliucijų rašymo ir dokumentų pasirašymo tvarkos

45.

Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

46.

Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

47.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo

48.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo

49.

Dėl Asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

50.

 Dėl Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

51.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

52.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimo 

II. Teisės aktai, reguliuojantys statybos vykdymą 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

1.

Aplinkos apsaugos įstatymas

2.

Architektūros įstatymas 

3.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

4.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

5.

Aviacijos įstatymas

6.

Branduolinės energijos įstatymas

7.

Civilinės saugos įstatymas

8.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

9.

Elektroninių ryšių įstatymas

10.

Elektros energetikos įstatymas

11.

Gamtinių dujų įstatymas

12.

Geriamojo vandens įstatymas

13.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

14.

Jūros aplinkos apsaugos įstatymas

15.

Kelių įstatymas

16.

Melioracijos įstatymas

17.

Miškų įstatymas

18.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

19.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas

20.

Nekilnojamojo turto registro įstatymas

21.

Pajūrio juostos įstatymas

22.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

23.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

24.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

25.

Saugomų teritorijų įstatymas

26.

Sodininkų bendrijų įstatymas

27.

Statybos įstatymas

28.

Šilumos ūkio įstatymas

29.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

30.

Teritorijų planavimo įstatymas

31.

Triukšmo valdymo įstatymas

32.

Turizmo įstatymas

33.

Ūkininko ūkio įstatymas

34.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

35.

Vandens įstatymas

36.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

37.

Želdynų įstatymas

38.

Žemės įstatymas

39.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

1.

Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo

2.

Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

3.

Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4.

Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr.656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

5.

Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms (2008-04-09 Nr. 341) 

7.

Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų

8.

Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo

9.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

10.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

11.

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo

12.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo

13.

Dėl Pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo

14.

Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo 

15.

Dėl Savavališkai pastatytų ir statomų pastatų, įrenginių arba jų dalių, perduodamų valstybės arba savivaldybės nuosavybėn pagal teismo sprendimus, perėmimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo

16.

Dėl statybų reglamentavimo Palangoje

17.

 Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo  

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Nesudėtingųjų paplūdimių statinių, leidžiamų statyti paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, sąrašo patvirtinimo  

2.

Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

3.

Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

4.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo

5.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo

6.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo

7.

Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo

8.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo

9.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo

10.

Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo

11.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo

12.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo

13.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

14.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas patvirtinimo

15.

Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo

16.

Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

18.

Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo

19.

Dėl Pavyzdinės daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo

20.

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21.

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo

22.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo

23.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo

24.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo

25.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo

26.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo

27.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo

28.

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo

29.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo

30.

Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo

31.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo

32.

Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

33.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ patvirtinimo

34.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo

35.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo

36.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ patvirtinimo

37.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ patvirtinimo

38.

Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo

39.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

40.

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo

41.

Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo

42.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ patvirtinimo

43.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo

44.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“ patvirtinimo

45.

Dėl statybos techninio reglamento STR. 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

46.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Skaičiavimų reikalavimai“ patvirtinimo

47.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo

48.

Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

49.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

50.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo

51.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo

52.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

53.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.14:2005 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“ patvirtinimo

54.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

55.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“ patvirtinimo

56.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

57.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

58.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

59.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

60.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo

61.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

62.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

63.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo

64.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

65.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“ patvirtinimo

66.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

67.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ patvirtinimo

68.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo

69.

Dėl Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų patvirtinimo

70.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo

71.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo

72.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo

73.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo

74.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo

75.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo

76.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo

77.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo

78.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.05:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ patvirtinimo

79.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” patvirtinimo

80.

Dėl Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo

81.

Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

82.

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo

83.

Dėl statybos techninio regalmento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo

84.

Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo

85.

Dėl Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo

86.

Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo

87.

Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo

88.

Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių

 

Kelių institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2.

Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo

3.

Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo

4.

Dėl Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio ekspertizę, atestavimo taisyklių patvirtinimo

 

5.

Dėl Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo

6.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo

7.

Dėl Leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos

8.

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo

9.

Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

10

Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo

11.

Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo

 

Kitų institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo

2.

Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo

3.

Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

4.

Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo

5.

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

6.

Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

7.

Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo

8.

Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo

9.

Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

10.

Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

11.

Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

12.

Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

13.

Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

14.

Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

15.

Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

16.

Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

18.

Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

19.

Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo

20.

Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo

21.

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22.

Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

2.

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

3.

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

4.

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

5.

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

6.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

7.

Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

8.

Dėl sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

9.

Dėl pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

10.

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

11.

Dėl Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

12.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

13.

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

14.

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

15.

Dėl pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo

16.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

17.

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

18.

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

19.

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

20.

Dėl Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitų patvirtinimo

21.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

22.

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

23.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo

24.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo

25.

Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

26.

Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

27.

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo

28.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo

29.

Dėl Asmenų konsultavimo valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo

30.

 Dėl Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

31.

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-04