BDAR
gdpr

Teritorijų planavimo dokumentų registras

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teritorijų planavimo dokumentai (toliau – TPD) registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – registras). Jame kaupiami ir tvarkomi teisės aktai, kuriais patvirtinti TPD, ir TPD sprendiniai. Registro objektas – TPD ir teisės aktai, kuriais tvirtinami TPD.

TPĮ 39 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad planavimo organizatoriai duomenis apie patvirtintus TPD ir teisės aktus, kuriais patvirtinti TPD, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose (toliau – Nuostatai) nustatyta tvarka privalomai pateikia registruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo TPD patvirtinimo dienos. Registro tvarkytojas registruoja patvirtintą TPD ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas TPD, tik tuo atveju, jeigu yra pateikti patvirtinto TPD sprendiniai Nuostatuose nustatyta tvarka. Registre įregistruotų TPD duomenis registro tvarkymo įstaigos duomenų gavėjams teikia Nuostatų nustatyta tvarka.

Registro tvarkymo įstaigos

1. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Aplinkos ministerija (metodiškai vadovauja centrinei registro tvarkymo įstaigai ir registro tvarkymo įstaigoms, koordinuoja registro funkcionavimą ir atlieka kitas Nuostatuose nustatytas funkcijas).

2.  Centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (registruoja registre valstybės teritorijos bendrąjį planą, valstybės teritorijos dalių bendruosius planus, valstybei svarbių projektų TPD, valstybės lygmens specialiojo TPD).

3.  Registro tvarkymo įstaigos – savivaldybių administracijos (registruoja registre savivaldybės ir vietovės lygmens TPD).

Teisinė informacija

Įregistruotų TPD paieška

Įregistruotų TPD paieška žemėlapyje

Statistika

Pagalba

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-22