>

Ūkio subjektams pritaikytų poveikio priemonių apskundimo tvarka

Nutarimas, priimtas administracinio nusižengimo byloje, per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti apskųstas. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka nustatyta Administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 621–623 straipsniuose. Skundas pateikiamas per šį nutarimą priėmusią instituciją, skundo kopijų turi būti pateikta tiek, kad po vieną egzempliorių būtų galima įteikti visiems ANK 621 straipsnyje nurodytiems subjektams ir nutarimą ne teismo tvarka priėmusiai institucijai, išskyrus atvejus, kai  šiems asmenims procesiniai dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis.
Kita informacija, svarbi asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, pateikta ANK 675 ir 676 straipsniuose.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašas

 

Atnaujinimo data: 2024-03-06