Antikorupcinės aplinkos kūrimas

2020-04-08 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-55 patvirtinti Inspekcijos elgesio kodeksas ir Inspekcijos antikorupcinės aplinkos vadovas. 

Esminės šių dokumentų nuostatos:

 • Nustatoma nulinė tolerancija korupcijai, t. y. Inspekcijoje netoleruojama bet kokios formos korupcija. 
 • Inspekcijos darbuotojai patys ar per trečiuosius asmenis neteikia, o taip pat jie ir jiems artimi asmenys nepriima jokių su tarnyba susijusių dovanų nepriklausomai nuo jų vertės (pabrėžtina, kad dovana laikoma ir mažos vertės saldumynai, gėlės ir kt.). 
 • Draudimas dėl dovanų netaikomas tik dėl:
  - ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų ar paslaugų, teikiamų ar gaunamų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai susijusios su Inspekcijos darbuotojo tarnybinėmis pareigomis;
  - dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika ar kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais, kaip tai nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme;
  - dėl dovanų, kurios yra teisėta skatinimo priemonė pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.
 • Informaciją apie visas priimtas ar siūlytas (paliktas, rastas ir pan.) dovanas Inspekcijos darbuotojas nedelsdamas praneša Inspekcijos vyriausiajam patarėjui (korupcijos prevencijos klausimais), o pastarasis visas be jokių išimčių dovanas registruoja Inspekcijos dovanų registre ir skelbia jį viešai Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt, organizuoja sekančius veiksmus. 
 • Inspekcija, jei tai įmanoma objektyviai, visais atvejais oficialiai dovanotojui grąžina Inspekcijos darbuotojų gautas (rastas ir pan.) dovanas, išskyrus atvejus kai dovanos gavimas yra teisėtas (pagal protokolą ir pan.). 
 • Kai dovanos neįmanoma grąžinti (pavyzdžiui, nežinomas dovanotojas), o dovana yra maisto produktai (pavyzdžiui, šokoladas, saldainiai) – dovana nuasmeninama ir padedama viešai, matomoje vietoje, kad ja galėtų pasivaišinti Inspekcijos darbuotojai ir svečiai. Jeigu tai neįmanoma, atsižvelgiant į dovanos formą ir pobūdį, ji atiduodama vaikų, senelių namams, labdaros organizacijoms, o jeigu ir tai neįmanoma, – dovana išmetama (sunaikinama).
 •  Įvykus papirkimo faktui, Inspekcijos darbuotojai turi nedelsdami žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu būdu pranešti Inspekcijos vyriausiajam patarėjui (korupcijos prevencijos klausimais) ir Specialiųjų tyrimų tarnybai tel.(8 5) 266 3333 arba el. paštu [email protected] bei vadovautis kitomis elgesio, susidūrus su neteisėtu elgesiu, rekomendacijomis. 
 • Kiekvienos savaitės pradžioje Administravimo skyrius iš Inspekcijos vadovaujančiųjų darbuotojų (sąvoka vadove apibrėžta) surenka informaciją apie planuojamus tos savaitės susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis ar jų atstovais (politikais, lobistais, verslininkais ir jų atstovais bei kitais viešai atpažįstamais ar, Inspekcijos vadovaujančiojo darbuotojo nuomone, svarbiais asmenimis) (susitikimo datą, laiką, būsimus susitikimo dalyvius, susitikimo tikslą) – ši informacija yra skelbiama viešai Inspekcijos svetainėje skiltyje „Darbotvarkės“. 
 • Apie galimai neteisėtus ar keliančius įtarimų suinteresuotų šalių veiksmus susitikimų metu Inspekcijos darbuotojai privalo nedelsiant informuoti Inspekcijos vyriausiąjį patarėją  (korupcijos prevencijos klausimais) arba  el. paštu [email protected].
 • Antikorupcinės aplinkos vadove taip pat nustatoma: Korupcijos programos rengimo ir jos įgyvendinimo tvarka, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarka, informacijos apie asmenis, pretenduojančius užimti tam tikras pareigas gavimo iš STT ir panaudojimo tvarka, elgesio su dovanomis rekomendacijos, Inspekcijos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tvarka, bendravimo su suinteresuotomis šalimis tvarka.     
 • Įtvirtinta, kad jeigu Inspekcijos darbuotojas nesilaiko Inspekcijos darbuotojų elgesio kodekso nuostatų, bet kuris asmuo turi teisę pateikti dėl šio darbuotojo skundą žodžiu ar raštu Inspekcijos viršininkui, o pastarasis, gavęs informaciją, priima sprendimą dėl tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės tyrimo pradėjimo.
 • Atliekant Inspekcijos darbuotojų veiklos vertinimą taip pat yra atsižvelgiama į Elgesio kodekso nuostatų laikymąsi.

Siekiant užtikrinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes ir numatyti priemones joms išvengti, formuoti korupcijai nepakančią aplinką, didinti pasitikėjimą Inspekcijos veikla ir jos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, skatinti darbuotojus laikytis nustatytų etikos (elgesio) standartų, vykdant darbo funkcijas, nustatyti darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir, iškilus interesų konfliktui, darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras, 2021 m. vasario 4 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-19 patvirtino atnaujintą viešųjų ir privačių derinimo tvarkos aprašą.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas
Lobistinės tvarkos aprašas

Antikorupcinės aplinkos vadovas

Elgesio kodekas

Atnaujinimo data: 2023-09-23