Pranešėjų apsauga

Pranešėjas

Pranešėju laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį Inspekcija pripažįsta pranešėju.

Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2. pavojaus aplinkai;

3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4. neteisėtos veiklos finansavimo;

5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6. neteisėtu būdu įgyto turto;

7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8. kitų pažeidimų.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. 

Konfidencialumas

Asmeniui pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to ar asmuo bus pripažintas pranešėju.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Inspekcijoje asmens pagal Įstatymą pateikusio pranešimą apie pažeidimą konfidencialumą užtikrina Inspekcijos Patarėjų grupės vyriausiasis patarėjas (Korupcijos prevencijos klausimais) Saulius Puidokas, 8 687 38700,

A.Vienuolio g. 8,  Vilnius, el. paštas: [email protected]

specialistas Mindaugas Urmonas, 8 604 90418, A.Vienuolio g. 8, Vilnius, el. paštas: [email protected]  

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas Jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Pranešimo teikimo forma, turinys

Pranešimą asmuo gali pateikti:

1. užpildydamas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede nurodytą pranešimo apie pažeidimo formą.

2. Laisvos formos pranešimu (nurodydamas, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu) kuriame turi būti pateikta ši informacija:

  • pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
  • žinomą informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Pranešimo teikimas

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Inspekcijoje, ją gali pateikti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykęs į Inspekciją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu: A. Vienuolio g. 8, 01104, Vilnius, 206 kabinetas;

2. atsiųsti pranešimą (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pasirašius suformuotą elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pvz., pdf formatu ir pan.) Inspekcijos elektroninio pašto adresu [email protected];

3. atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu 1 punkte nurodytu adresu. Siunčiant pranešimą paštu, po Inspekcijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;

4. Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią formą:

Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre):

1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

3. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. spalio 25 d. įsakymas Nr.1V-161 ,, Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo”.

Atnaujinimo data: 2023-09-23