Asmens duomenų apsauga

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas  288600210, buveinės adresas A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūnu paskirta Administravimo skyriaus patarėja Justina Ragelskienė, kontaktiniai duomenys: tel. +370 612 78243, el. p. [email protected].

Pagrindinė Inspekcijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), skatinant Inspekcijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Reglamento (ES) 2016/679 elementus.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos Inspekcijoje:

1. informuoti Inspekcijos vadovybę ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais;

2. stebėti, kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir Inspekcijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

3. paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį;

4. bendradarbiauti su priežiūros institucija;

5. atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais;

6. rengti su duomenų apsauga susijusius Inspekcijos teisės aktus;

7. vykdyti kitas su duomenų apsauga susijusias funkcijas.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos pareigūno funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo, kaip duomenų subjektų teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. 

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Inspekcijos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant prašymų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nagrinėjimą.

Skundus dėl Inspekcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai jos nustatyta tvarka. 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel.: (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445

El. p. [email protected]

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-18