Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Nuostatos dėl teisės aktų antikorupcinio vertinimo išdėstytos 2011 m. kovo 31 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu Nr.1V-56 patvirtintame Inspekcijos darbo reglamente:

Inspekcijos rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teisės aktų projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Teisės departamento darbuotojas, vizuojantis teisės akto projektą. Teisės akto projekto vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.

Atnaujinimo data: 2023-09-23