Komisijos ir darbo grupės

2011-03-03

1V-34

Dėl projekto „Viešųjų paslaugų teikimo teritorijų planavimo dokumentams rengti ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimas“ priežiūros komiteto ir darbo grupės sudarymo

Projekto „Viešųjų paslaugų teikimo teritorijų planavimo dokumentams rengti ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimas“ priežiūros komitetas ir darbo grupė

2011-04-11

1V-59

Dėl projekto „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo paslaugų plėtra“ priežiūros komiteto ir darbo grupės sudarymo

Projekto „Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo paslaugų plėtra“ priežiūros komitetas ir darbo grupė

2013-03-13

1V-38

Dėl projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas“ priežiūros komiteto, valdymo grupės ir darbo grupės sudarymo

Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas“ priežiūros komitetas, valdymo grupė ir darbo grupė

2014-01-16

TV-1

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-209 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija

2016-08-18

1V-100

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos palaikymo ir vystymo darbo grupės sudarymo

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos palaikymo ir vystymo darbo grupė

2016-08-25

1V-102

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ palaikymo ir vystymo darbo grupės sudarymo

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ palaikymo ir vystymo darbo grupė

2017-08-17

1V-100

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuolatinės supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir viešųjų pirkimų organizatorių paskyrimo

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuolatinės supaprastintų viešųjų pirkimų komisija

2017-12-28

1V-171

Dėl Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

Darbo tarybos rinkimų komisija

2018-01-16

1V-4

Dėl projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ priežiūros komisijos, valdymo ir administravimo grupės bei veiklų vykdymo grupės sudarymo

Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“ priežiūros komisija, valdymo ir administravimo grupė bei veiklų vykdymo grupė

2018-12-19

1P-675

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuolatinės komisijos sudarymo

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuolatinė komisija

2019-01-16

1P-7

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

Peticijų komisija :

Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 2 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad  peticija – šio įstatymo nustatyta tvarka pareiškėjo asmeniškai arba per atstovą raštu pateiktas kreipimasis, kuris pripažintas peticija.

Peticijų konstitucinio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmens kreipimasis (peticija) turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Peticijų konstitucinio įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalyje reglamentuotas kreipimosi (peticijos) turinys. Kreipimesi turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;

2) pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos Peticijų konstituciniame įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;

3) pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);

4) institucija, kuriai teikiamas kreipimasis;

5) prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;

6) pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

Prie kreipimosi gali būti pridėti kreipimesi nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga. Prie kreipimosi taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

Aktualūs teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas

2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatai

Atnaujinimo data: 2023-09-23