BDAR
gdpr

Atestuotoms ekspertizės įmonėms – svarbūs pokyčiai

Data

2020 12 21

Įvertinimas
1
pav.jpg

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ STR 1.04.04:2017 (Reglamentas) pakeitimai, pagal kuriuos ekspertizės rangovas registruojant deklaraciją apie statybos užbaigimą turės patvirtinti, kad atliko bendrąją statinio ekspertizę.

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipė dėmesį į pasitaikančius atvejus, kai statytojai statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) registruodami statybos užbaigimo deklaracijas (kurių netvirtina Statybos inspekcija) pateikia teisės aktų reikalavimų neatitinkančias ekspertizes, atliktas ne atestuotų ekspertizės įmonių, o ekspertų (fizinių asmenų). Tokiais atvejais IS „Infostatyba“ buvo nurodoma atestuota įmonė, kuri ekspertizės neatliko, arba pateikiamas atestuotos ekspertizės įmonės ekspertizės, atliktos ne Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais ir ne pagal Reglamento 94 punkte nurodytus sudėties reikalavimus, aktas.

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus ne tik kreiptasi į teisėsaugos institucijas ir taikyta administracinė atsakomybė, bet ir inicijuotas Reglamento 102 punkto pakeitimas. Pakeitimu įteisinta nuostata, kad nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. deklaracija, kurios, remiantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ar 3 dalimi, neprivaloma tvirtinti Statybos inspekcijoje, IS „Infostatyba“ bus registruojama tik tuomet, kai statytojo ar jo įgalioto asmens IS „Infostatyba“ nurodyto bendrąją statinio ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo įgaliotas asmuo patvirtins, kad bendrąją statinio ekspertizę (pateiktą IS „Infostatyba“) atliko statytojo arba jo įgalioto asmens nurodytas ekspertizės rangovas. Ekspertizės rangovas per 7 darbo dienas  IS „Infostatyba“ privalės patvirtinti arba paneigti informaciją, kad atliko ekspertizę. Ekspertizės rangovui per nustatytą terminą nepatvirtinus (arba nepaneigus) informacijos, kad jis atliko bendrąją statinio ekspertizę, deklaracija IS „Infostatyba“ nebus registruojama ir automatiškai bus pažymėta kaip „atmesta“.

Šiuo metu kuriamos funkcinės galimybės IS „Infostatyba“ pasirinkti iš sąrašo Statybos produktų sertifikavimo centro atestuotas ekspertizės įmones ir jų įgaliotus asmenis, turėsiančius teisę IS „Infostatyba“ patvirtinti (arba paneigti) informaciją apie atliktas bendrąsias statinio ekspertizes. Apie būsimus pasikeitimus pranešta Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, kuris informuos atestuotas ekspertizės įmones apie reikiamus Statybos inspekcijai pateikti duomenis.

Statybos inspekcija, siekdama užtikrinti darnius statybos procesus ir užkardyti galimus piktnaudžiavimo atvejus, ir ateityje tikrins statybos užbaigimo deklaracijų teisėtumą, o už nustatytus pažeidimus taikys atsakomybę.