2024-01-31

IS„ Infostatyba“ pokyčiai dėl automatinio pritarimo statinio projektui

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad atsižvelgiant į nuo 2024-02-01 įsigaliojančius statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimus,  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) atlikti šie pakeitimai, susiję su statinių projektų tikrinimu ir IS „Infostatyba“ siunčiamais pranešimais:

  • likus 3 darbo dienoms iki statinio projektui tikrinti skirto termino pabaigos, IS „Infostatyba“ siunčiami automatiniai priminimai patikrinti statinio projektą tai atlikti paskirtam specialistui ir jo vadovui;
  • panaikintas automatinių priminimų siuntimas patikrinti statinio projektą praėjus pusei statinio projektui tikrinti skirto termino;
  • panaikintas automatinių pranešimų siuntimas apie automatiniu būdu suformuotą projekto tikrinimo rezultatą (jei toks buvo suformuotas) pasibaigus statinio projekto patikrinimo terminui IS „Infostatyba“ paskirtam specialistui, ir jo vadovui;

Per nustatytą statinio projekto patikrinimo terminą subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo ar nepritarimo) suformuojamas projekto tikrinimo rezultatas - ,,Pritarimas / nepritarimas negautas“ ir galimybė savivaldybės administracijai išduoti / neišduoti statybą leidžiantį dokumentą nėra ribojama.

Nauja tvarka galioja tik nuo 2024-02-01 pateiktiems prašymams.