Lietuvos savivaldybių administracijos vis geriau vertina Statybos inspekcijos veiklą

Data

2021 01 13

Įvertinimas
0
1.png

Kaip ir praėjusiais metais, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) apklausė Lietuvos savivaldybių administracijų darbuotojus, siekdama išsiaiškinti jų nuomonę apie  įstaigos vykdomą veiklą, teikiamų konsultavimo ir metodinės pagalbos paslaugų kokybę. Apklausos rezultatai atskleidė, kad savivaldybių administracijos pastebėjo reikšmingus pokyčius – Statybos inspekcijos veiklą gerai ir labai gerai vertinančių savivaldybių dalis išaugo net 8 proc.

 

Apklausos rezultatai parodė, kad savivaldybių administracijų, kurios Statybos inspekcijos veiklą per 2020 metus įvertino gerai ir labai gerai, dalis  siekia  57 proc. (2019 m. taip įstaigos veiklą įvertino 49 proc. apklaustųjų), įstaigos veikla nepatenkintų tėra vos 3 proc. apklaustų savivaldybių administracijų.

Dalykiški ir kompetentingi atsakymai, dažniau teiktos rekomendacijos ir metodinės gairės, organizuoti pasitarimai ir mokymai savivaldybių administracijų atstovams, operatyvūs atsakymai statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir teritorijų planavimo klausimais, dėmesys klientui ir jo keliamai problemai – būtent šie veiksniai dažniausiai įvardyti kaip esminiai indikatoriai, lėmę geresnį Statybos inspekcijos vertinimą.  „Džiugina tai, kad įstaigos veiklos iniciatyvos buvo pastebėtos ir įvertintos. Vienas iš Statybos inspekcijos strateginių tikslų – stiprinti savivaldybių administracijų darbuotojų kompetencijas ir tapti patikima statybos dalyvių, gyventojų patarėja, todėl ir toliau glaudžiai bendradarbiausime ir aktyviai diskutuosime su Lietuvos savivaldybių atstovais, kitais teritorijų planavimo ir statybos procesų dalyviais, siekdami, kad teritorijų plėtra būtų darni, o statomi statiniai – saugūs“, – teigia Statybos inspekcijos  l. e. viršininko pareigas Vytautas Ambrazas. 

2020-ieji daugeliui institucijų kėlė nemenkų išbandymų, susijusių su pandemija ir jos rizikų valdymu, tačiau pasikeitusi realybė leido veikti lanksčiau ir operatyviau – daugelis paslaugų (informavimo,  konsultavimo) operatyviai teiktos nuotoliniu būdu, o susitikimai, mokymai ir seminarai persikėlė į virtualias platformas, todėl  juose galėjo dalyvauti platesnės auditorijos. Be to, siekiant užtikrinti efektyvesnę pažeidimų prevenciją Statybos inspekcijoje, 2020 metais įdiegtas modernus statybos leidimo privalomumo automatinis klausimynas, jau sulaukęs nemažai teigiamų klientų atsiliepimų.

Apklausa atskleidė, kad proaktyvesnė Statybos inspekcijos veikla pažeidimų prevencijos srityje neliko nepastebėta: 2020 metais daugiau kaip 70 proc. savivaldybių administracijų Statybos inspekcijos teiktą metodinę pagalbą ir konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais įvertino gerai ir labai gerai, ir tai yra net 23 proc. daugiau nei 2019 metais. Statybos inspekcijos specialistų konsultacijas savivaldybių administracijų darbuotojai įvertino kaip ypač profesionalias, naudingas ir dalykiškas, teigiamą įspūdį padarė operatyvumas konsultuojant rūpimais klausimais. 

Taip pat daugiau nei 93 proc. savivaldybių administracijos darbuotojų pažymėjo, kad Statybos inspekcijos organizuojami konsultaciniai seminarai statybos ir teritorijų planavimo klausimais yra labai efektyvi, naudinga ir reikalinga priemonė, padedanti palengvinti ir pagerinti savivaldos darbo procesą. Suprasdama konsultacinių seminarų poreikį ir naudą, Statybos inspekcija ir ateityje statybos procesų dalyviams planuoja organizuoti seminarus, diskusijas, kurti naujas bendradarbiavimo platformas, kurios leistų dar operatyviau dalytis informacija apie pasikeitusius teisės aktus, juos paaiškinti.

Tikimasi, kad aktyvesnis Statybos inspekcijos vaidmuo teikiant konsultacijas ir metodines pagalbas užtikrins vienodesnę teisės aktų taikymo praktiką, jos nuspėjamumą.