BDAR
gdpr

Statybos inspekcija: tikrinant Klaipėdos miesto bendrąjį planą nustatyti viešinimo procedūros pažeidimai

Data

2020 12 15

Įvertinimas
0
6-1.jpg

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), nustačiusi viešinimo procedūros pažeidimus, nutraukė Klaipėdos miesto bendrojo plano tikrinimą. Tačiau savivaldybė, ištaisiusi nustatytus pažeidimus, galės iš naujo jį teikti tikrinti Statybos inspekcijai. 

 

Tikrinant Klaipėdos miesto bendrąjį planą Statybos inspekcija nustatė, kad viešinimo procedūrų metu savivaldybės administracija pakeitė pagrindiniame brėžinyje pažymėtas funkcines zonas keliuose rajonuose. Dėl šios priežasties teritorijose pasikeitė ir užstatymo reglamentai (galimi žemės sklypų naudojimo būdai, leistini maksimalūs aukščiai, intensyvumai ir kiti reikalavimai). To paties tikrinimo metu taip pat išaiškinta, kad Poilsio g. esančių sklypų grupei reglamentų lentelėje apskritai nebuvo nustatyti galimi naudojimo būdai (didžiausias leistinas pastatų aukštis, didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas ir kiti rodikliai, nors teritorija pagrindiniame brėžinyje pažymėta kaip vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona).

 

Teritorijų planavimo įstatyme numatyta, kad visuomenei susipažinti turi būti pateikti visi parengti bendrojo plano sprendiniai, o prasidėjus jų viešinimui šie sprendiniai gali būti keičiami tik pagal visuomenės siūlymus. Šiuo atveju bendrojo plano pakeitimai atlikti ne pagal visuomenės siūlymus, ne visi pakeisti sprendiniai paviešinti ir viešojo svarstymo metu.

 

Dar rugpjūčio mėnesį Statybos inspekcija, atlikusi patikrinimus pagal gyventojų skundus, buvo nustačiusi tuos pačius bendrojo plano sprendinių viešinimo pažeidimus, tačiau pažeidimai nepašalinti.

 

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad statyba gali būti vykdoma vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais, todėl tinkamas visuomenės informavimas ir jos dalyvavimo užtikrinimas teritorijų planavimo procese yra labai svarbus.

 

„Klaipėdos miesto bendrasis planas – pagrindinis strateginis miesto plėtros dokumentas, jo sprendiniais nustatomi gyventojams svarbūs teritorijų užstatymo sprendiniai – pastatų pobūdis (ar tai vienbučiai, dvibučiai, ar daugiabučiai gyvenamieji namai, ar pramonės ir sandėliavimo pastatai), leistinas jų aukštis, intensyvumas ir kiti reglamentuojami parametrai – tiesiogiai daro įtaką aplinkai, savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybei, statybos sąlygoms ir galimai ūkinei veiklai“, – pažymi Statybos inspekcijos Pirmojo teritorijų planavimo skyriaus vedėja Dalia Triūkienė.

 

Bendrojo plano viešinimo pažeidimai gali būti pašalinti pakartotinai atlikus šio plano sprendinių viešinimo procedūras, kurios pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus vyksta vieną mėnesį, per tą laikotarpį visuomenei turi būti sudaromos sąlygos susipažinti su planu (jis turi būti viešai pristatytas ir aptartas susirinkime su visuomene), pateikti siūlymus dėl sprendinių. Planavimo organizatorius į visuomenės pasiūlymus privalo atsakyti per 10 darbo dienų. Kol atsakymai į pasiūlymus nepateikti, planavimo organizatorius negali pereiti į tolimesnes plano derinimo ir tikrinimo stadijas, kurios trunka ne ilgiau kaip po 15 darbo dienų.

 

„Esame pasiruošę teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą, aktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kad būtų išvengta pakartotinių viešinimo procedūros pažeidimų, o visuomenei būtų sudarytos pakankamos ir tinkamos sąlygos įsitraukti į aplinkos formavimo procesus ir taip būtų užtikrinta darni Klaipėdos miesto plėtra“, – teigia Dalia Triūkienė.

 

Pabrėžtina, kad šis atvejis ne pirmas, kai Statybos inspekcija baigiamajame bendrojo plano etape nustato viešinimo procedūros pažeidimus tik atskirose plane reglamentuotose teritorijose. Kadangi tokiais atvejais viešinti iš naujo visą planą nėra proporcinga priemonė siekiant visuomenės įtraukties ir informavimo tikslų, Statybos inspekcijos nuomone, ypač reikalingi ir tikslingi būtų Seimo Aplinkos apsaugos komitete svarstomi Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai, kurie pakartotinio viešinimo atveju sudarytų sąlygas visuomenei teikti pasiūlymus tik dėl netinkamai paviešintų ar pakeistų bendrojo plano sprendinių. Priėmus tokius pakeitimus stipriai paspartėtų teritorijų planavimo procesai.