Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų veiklą statybos srityje, sąrašas

 

                                           PATVIRTINTA

                                           Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

                                            inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

                                            2023 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V-64

                                         

 

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLĄ STATYBOS SRITYJE, POVEIKIO PRIEMONIŲ JIEMS TAIKYMĄ UŽ STATYBOS SRITĮ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS IR ĮTVIRTINANČIŲ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS ĮGALIOJIMUS STATYBOS SRITYJE, SĄRAŠAS

 

 I. Teisės aktai, reguliuojantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklą statybos srityje

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

2.

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas

3.

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas

4.

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas

5.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

6.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

1.

2002-02-26 nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“

2.

2002-07-19 nutarimas Nr. 1165 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 

3.

2002-12-03 nutarimas Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.

2002-04-15 nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

2018-06-29 įsakymas Nr. D1-637 „Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2.

2022-01-24 įsakymas Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“

3.

2017-01-06 įsakymas Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.

2016-12-30 įsakymas Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“

5.

2016-12-12 įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

6.

2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“

7.

2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“

8.

2016-11-11 įsakymas Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“

9.

2016-11-11 įsakymas Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“

10.

2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“

11.

2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“

12.

2011-12-02 įsakymas Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“

13.

2014-03-12 įsakymas Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

14.

2004-03-05 įsakymas Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“

15.

2010-12-23 įsakymas Nr. D1-1032 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo“

16.

2005-07-11 įsakymas Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

17.

2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“

18.

2005-06-17 įsakymas Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“

19.

2004-09-27 įsakymas Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

20.

2004-02-27 įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“

21.

2020-10-22 įsakymas Nr. D1-643 „Dėl Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

22.

2003-12-24 įsakymas Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“

23.

2003-07-17 įsakymas Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“

24.

2003-07-09 įsakymas Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“

25.

2002-12-05 įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“

26.

2019-11-04 įsakymas Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“

27.

2024-02-28 įsakymas Nr. D1-63 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalvimai" patvirtinimo" 

 

Kelių institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-13/1K-004 „Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-01 įsakymas Nr. D1-278/ĮV-232 „Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo“

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-05-05 įsakymas Nr. D1-233/ĮV-196 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo“

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-12-16 įsakymas Nr. 648/ĮV-470 „Dėl leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos“

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymas Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012-07-12 įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos ir melioracijos sistemų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-01-20 įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“

 

Kitų institucijų teisės aktai

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-07-19 įsakymas Nr. 1-196 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-01-02 įsakymas Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-09-29 įsakymas Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“

5.

Lietuvos banko valdybos 2012-10-23 nutarimas Nr. 03-226 „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Lietuvos banko valdybos 2012-10-23 nutarimas Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

7.

Lietuvos banko valdybos 2016-12-22 nutarimas Nr. 03-206 „Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

8.

Lietuvos banko valdybos 2016-12-22 nutarimas Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

9.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-02-05 įsakymas Nr. 1P-28-(1.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“

10.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-17 įsakymas Nr. 1P-12-(1.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“

11.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-31 įsakymas Nr. 1P-25(1.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“

12.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-16 įsakymas Nr. 1P-7-(1.1 E.)„Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“

13.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-30 įsakymas Nr. 1P-23(1.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“

14.

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011-09-15 įsakymas Nr. 62V „Dėl Statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto specialiosios radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos ekspertizės atlikimo ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

15.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011-10-14 įsakymas Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

16. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-06-07 įsakymas Nr. 1V-420 „Dėl saugomų objektų apsaugos zonų ribų planų patvirtinimo“

 

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

2023-12-04 įsakymas Nr. 1V-151 „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“

2.

2023-12-20 įsakymas Nr. 1V-176 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

3.

2023-06-27 įsakymas Nr. 1V-90 „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.

2017-08-29 įsakymas Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“

5.

2023-12-07 įsakymas Nr. 1V-158 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

2023-04-21  įsakymas Nr. 1V-45 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

7.

2023-04-12 įsakymas Nr. 1V-41 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“

8.

2019-11-28 įsakymas Nr. 1V-197 „Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“

9.

2020-12-08 įsakymas Nr. 1V-227 „Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“

10.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-138 „Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“

11.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-129 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“

12.

2016-09-19 įsakymas Nr. 1V-113 „Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“

13.

2023-06-12 įsakymas Nr. 1V-79 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“             

14.

2023-02-23 įsakymas Nr. 1V-25 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“

15.

2017-12-22 įsakymas Nr. 1V-169 „Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo“

16.

2023-04-27 įsakymas Nr. 1V-52 „Dėl Statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimyno patvirtinimo“

17.

2022-12-21 įsakymas Nr. 1V-182 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“

18.

2023-12-07 įsakymas Nr. 1V-160 „Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“

19.

2022-12-21 įsakymas Nr. 1V-181 „Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“

20.

2023-12-07 įsakymas Nr. 1V-161 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“

21.

2022-12-21 įsakymas Nr. 1V-179 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“

22.

2023-09-29 įsakymas Nr. 1V-127 „Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo“

23.

2023-04-20 įsakymas Nr. 1V-44 „Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“

24.

2015-12-11 įsakymas Nr. 1V-206 „Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“

25.

2023-12-11 įsakymas Nr. 1V-165 „Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo“

26.

2023-03-21 įsakymas Nr. 1V-34 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo“

27.

2023-12-15 įsakymas Nr. 1V-170 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“

28.

2023-12-14 įsakymas Nr. 1V-167 „Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo“

29.

2016-12-23 įsakymas Nr. 1V-176 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“

30.

2023-11-30 įsakymas Nr. 1V-150 „Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo“

31.

2016-12-20 įsakymas Nr. 1V-168 „Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“

32.

2016-05-04 įsakymas Nr. 1V-48 „Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo“

33.

2023-11-30 įsakymas Nr. 1V-149 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo“

34.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-140 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“

35.

2015-12-11 įsakymas Nr. 1V-207 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“

36.

2023-04-11 įsakymas Nr. 1V-40 „Dėl Pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo“

37.

2023-04-28 įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

38.

2022-10-25 įsakymas Nr. 1V-161 „Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ 

39.

2023-12-15 įsakymas Nr. 1V-172 Dėl Žemės naudojimo valstybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo"

 

II. Teisės aktai, reguliuojantys statybos vykdymą 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

3.

Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas

4.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

5.

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

6.

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas 

7.

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas

8.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas

9.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas

10.

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

11.

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

12.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

13.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

14.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas

15.

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymas. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas.

16.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas

17.

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

18.

Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas

19.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas

20.

Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas

21.

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas

22.

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

23.

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas

24.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

25.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas

26.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas

27.

Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas

28.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

29.

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

30.

Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

31.

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

32.

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas

33.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

34.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas

35.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymas

36.

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

37.

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

38.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas

39.

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

40.

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas

41.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

42.

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

43.

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas

44.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

45.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

46.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

47.

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas

48.

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas

49.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

50.

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas

51.

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

1.

2002-04-15 nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“

2.

2014-04-23 nutarimas Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“

3.

2012-05-29 nutarimas Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“

4.

2012-05-29 nutarimas Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“

5.

2011-10-12 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

2008-04-09 nutarimas Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“

7.

2004-10-21 nutarimas Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“

8.

2004-08-17 nutarimas Nr. 966 „Didelių pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašo, Pavojinguose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms sąrašo ir šių medžiagų, mišinių ar preparatų priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“

9.

2004-05-26 nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“

10.

2002-12-03 nutarimas Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

11.

2002-07-19 nutarimas Nr. 1165 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“

12.

2002-02-26 nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“

13.

2001-10-19 nutarimas Nr. 1250 „Dėl Pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

14.

2001-06-29 nutarimas Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“

15.

2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

16.

1996-01-18 nutarimas Nr. 105 „Dėl Savavališkai pastatytų ir statomų pastatų, įrenginių arba jų dalių, perduodamų valstybės arba savivaldybės nuosavybėn pagal teismo sprendimus, perėmimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo“

17.

1993-10-18 nutarimas Nr. 781 „Dėl statybų reglamentavimo Palangoje“

18.

2019-12-11 nutarimas Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

2019-03-29 įsakymas Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“

2.

2018-07-23 įsakymas Nr. D1-700 „Dėl Nesudėtingųjų paplūdimių statinių, leidžiamų statyti paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, sąrašo patvirtinimo“

3.

2018-06-29 įsakymas Nr. D1-637 „Dėl Biudžetinių įstaigų bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

4.

2017-01-06 įsakymas Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

5.

2016-12-30 įsakymas Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“

6.

2016-12-12 įsakymas Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

7.

2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“

8.

2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“

9

2016-11-11 įsakymas Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“

10.

2016-11-11 įsakymas Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“

11.

2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“

12.

2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“

13.

2002-04-12 įsakymas Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“

14.

2016-07-04 įsakymas Nr. D1-468 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“

15.

2015-12-10 įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“

16.

2015-06-23 įsakymas Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“

17.

2015-01-09 įsakymas Nr. D1–18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

18.

2011-12-02 įsakymas Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“

19.

2014-03-12 įsakymas Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“

20.

2012-12-04 įsakymas Nr. D1-1047 „Dėl pavyzdinės Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties formos patvirtinimo“

21.

2012-11-22 įsakymas Nr. D1-961 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22.

2012-06-29 įsakymas Nr. D1-560 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

23.

2005-02-11 įsakymas Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“

24.

2004-03-05 įsakymas Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“

25.

2012-02-28 įsakymas Nr. D1-183 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo“

26.

2011-12-29 įsakymas Nr. D1-1053 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ patvirtinimo“

27.

2005-12-28 įsakymas Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“

28.

2011-03-24 įsakymas Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

29.

2010-12-23 įsakymas Nr. D1-1032 „Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo“

30.

2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“

31.

2009-11-17 įsakymas Nr. D1-693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“

32.

2009-11-10 įsakymas Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

33.

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“

34.

2008-03-12 įsakymas Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“

35.

2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“ patvirtinimo“

36.

2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“

37.

2006-12-29 įsakymas Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

38.

2006-12-29 įsakymas Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“

39.

2006-09-29 įsakymas Nr. D1-434 „Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo“

40.

2006-09-11 įsakymas Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“

41.

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-628 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“ patvirtinimo“

42.

2005-12-21 įsakymas Nr. D1-627 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“ patvirtinimo“

43.

2005-09-26 įsakymas Nr. D1-466 „Dėl statybos techninio reglamento STR. 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvinimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“

44.

2005-09-22 įsakymas Nr. D1-458 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“ patvirtinimo“

45.

2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“

46.

2005-07-11 įsakymas Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

47.

2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“

48.

2005-06-17 įsakymas Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“

49.

2005-06-09 įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“

50.

2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“

51.

2005-03-09 įsakymas Nr. D1-141 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.14:2005 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“ patvirtinimo“

52.

2005-02-18 įsakymas Nr. D1-101 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“

53.

2005-02-18 įsakymas Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“ patvirtinimo“

54.

2005-02-11 įsakymas Nr. D1-84 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“

55.

2005-02-10 įsakymas Nr. D1-79 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“

56.

2005-02-08 įsakymas Nr. D1-72 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“

57.

2005-01-26 įsakymas Nr. D1-44 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“

58.

2005-01-20 įsakymas Nr. D1-38 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“

59.

2004-10-18 įsakymas Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“

60.

2004-09-27 įsakymas Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos "Infostatyba" nuostatų patvirtinimo“

61.

2020-10-22 įsakymas Nr. D1-643 „Dėl Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

62.

2004-08-18 įsakymas Nr. D1-438 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“

63.

2004-07-08 įsakymas Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“

64.

2004-07-05 įsakymas Nr. D1-370 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“ patvirtinimo“

65.

2004-03-31 įsakymas Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“

66.

2004-03-23 įsakymas Nr. D1-127 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ patvirtinimo“

67.

2004-02-27 įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“

68.

2003-12-24 įsakymas Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“

69.

2003-11-17 įsakymas Nr. 565 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“

70.

2003-07-21 įsakymas Nr. 390„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“

71.

2003-07-17 įsakymas Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“

72.

2003-07-09 įsakymas Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“

73.

2003-06-30 įsakymas Nr. 325 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“

74.

2003-05-15 įsakymas Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“

75.

2003-05-15 įsakymas Nr. 231 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo“

76.

2003-04-09 įsakymas Nr. 171 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.05:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ patvirtinimo“

77.

2002-12-05 įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” patvirtinimo“

78.

2002-04-23 įsakymas Nr. 200 „Dėl Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“

79.

2001-11-07 įsakymas Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

80.

2019-11-04 įsakymas Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“

81.

2000-10-18 įsakymas Nr. 444„Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“

82.

1999-12-27 įsakymas Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“

83.

1999-12-27 įsakymas Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“

84.

2024-02-28 įsakymas Nr. D1-63 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalvimai" patvirtinimo" 

Kelių institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-01-04 įsakymas Nr. D1-13/1K-004 „Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-01 įsakymas Nr. D1-279/ĮV-233 „Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo“

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-01 įsakymas Nr. D1-278/ĮV-232 „Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo“

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-01 įsakymas Nr. D1-277/ĮV-231 „Dėl Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio ekspertizę, atestavimo taisyklių patvirtinimo“

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-01 įsakymas Nr. D1-276/ĮV-230 „Dėl Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-05-05 įsakymas Nr. D1-233/ĮV-196 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo“

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-12-16 įsakymas Nr. 648/ĮV-470 „Dėl leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos“

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-01-09 įsakymas Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012-07-12 įsakymas Nr. D1-590/3D-583 „Dėl nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos ir melioracijos sistemų apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-01-20 įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005-07-14 įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymas Nr. A1-22/D1-34) „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“

 

Kitų institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-06-06 įsakymas Nr. 3-263 „Dėl techninio reglamento TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“ patvirtinimo“

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-07-19 įsakymas Nr. 1-196 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016-09-13 įsakymas Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016-05-17 įsakymas Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-01-02 įsakymas Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-06-17 įsakymas Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymas Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-29 įsakymas Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“

9.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-09-29 įsakymas Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“

10.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009-04-16 įsakymas Nr. 1-37„Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“

11.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus  2016-05-04 įsakymas Nr. V-258 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo“

12.

Lietuvos banko valdybos 2012-10-23 nutarimas Nr. 03-226 „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

13.

Lietuvos banko valdybos 2012-10-23 nutarimas Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

14.

Lietuvos banko valdybos 2016-12-22 nutarimas Nr. 03-206 „Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

15.

Lietuvos banko valdybos 2016-12-22 nutarimas Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

16.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-30 įsakymas Nr. 1P-23(1.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“

17.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-17 įsakymas Nr. 1P-12-(1.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“

18.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024-01-16 įsakymas Nr. 1P-7-(1.1 E.)„Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“

19.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011-04-26 įsakymas Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

20.

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011-09-15 įsakymas Nr. 62V „Dėl Statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto specialiosios radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos ekspertizės atlikimo ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

21.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011-10-14 įsakymas Nr. 1V-978  „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

22.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-12-28 įsakymas Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“

23.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000-10-06 įsakymas Nr. 349 „Dėl Slėginės įrangos techninio reglamento patvirtinimo“

24.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006-08-01 įsakymas Nr. 1-178 „Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“

25.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-09-26 įsakymas Nr. 124 „Dėl Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

1.

2023-12-04 įsakymas Nr. 1V-151 „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“

2.

2023-04-12 įsakymas Nr. 1V-41 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“

3.

2019-11-28 įsakymas Nr. 1V-197 „Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomų valstybės ir kitų informacinių sistemų saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“

4.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-139 „Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“

5.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-138 „Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“

6.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-129 „Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“

7.

2016-09-19 įsakymas Nr. 1V-113 „Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“

8.

2023-06-12 įsakymas Nr. 1V-79 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

9.

2023-02-23 įsakymas Nr. 1V-25 „Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“

10.

2023-10-18 įsakymas Nr. 1V-129 Dėl Pažymos dėl statybos darbų atlikimo nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinės kokybės, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybės atitikimo statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams rekvizitų partvirtinimo"

11.

2022-12-21 įsakymas Nr. 1V-182 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“

12.

2023-12-07 įsakymas Nr. 1V-160 „Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“
13.2022-12-21 įsakymas Nr. 1V-181 „Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“

14.

2023-12-07 įsakymas Nr. 1V-161 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“
15.2022-12-21 įsakymas Nr. 1V-179 „Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio (dalies) ekspertizės rangovo / tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo“

16.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-141 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“

17.

2015-08-31 įsakymas Nr. 1V-140 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-22