2007 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-694

Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2017 m. sausio 6 d. Nr. D1-22

Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-945

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. vasario 17 d. Nr. D1-145

Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. sausio 7 d. Nr. D1-21

Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-8

Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-7

Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. D1-1009 

Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo

2008 m. gegužės 30 d. Nr. D1-294

Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

2007 m. vasario 14 d. Nr. D1-96

Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-636

Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo

2004 m. gegužės 7 d. Nr. D1-262

Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo

2004 m. sausio 20 d. Nr. D1-35

Dėl Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo

2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 540

Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2000 m. spalio 18 d. Nr. 450

Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2023-09-23