Įsakymai, reglamentuojantys statybą ir statybos valstybinę priežiūrą

2023 m. vasario 23 d. Nr. 1V-25

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-139

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-138

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-129

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1V-113

Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-179

 

Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą/statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą (tvirtinamos statinio ( jo dalies) ar statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo/ tik registruojamos) rekvizitų patvirtinimo 

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-182

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2023 m. gruodžio 7 d. Nr. 1V-160

 

Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-181

 

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

2023 m. gruodžio 7 d. Nr. 1V-161

 

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

2023 m. spalio 18 d. Nr. 1V-129

 

Dėl Pažymos dėl statybos darbų atlikimo nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinės kokybės, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybės atitikimo statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

2023 m. birželio 12 d. Nr. 1V-79

 

Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-169

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

2023 m. balandžio 27 d. Nr. 1V-52

Dėl Statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimyno patvirtinimo 

2023 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-45

 

Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023 m. balandžio 11 d. Nr. 1V-40

 

Dėl Pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo  teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-53

Dėl Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2023 m. gruodžio 7 d. Nr. 1V-158

 

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2023 m. gruodžio 20 d. Nr. 1V-176

 

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2023 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1V-127

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo 

2023 m. balandžio 20 d. Nr. 1V-44

 

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-206

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2023 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-165

 

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

2023 m. kovo 21 d. Nr. 1V-34

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo 

2016 m. gegužės 04 d. Nr. 1V-48

Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. 1V-149

 

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. 1V-150

 

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo

2023 m. gruodžio 15 d. Nr. 1V-170

 

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-140

 

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

2023 m. gruodžio 14 d. Nr. 1V-167

 

Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-176

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 1V-168

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-207

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2024 m. balandžio 22 d. Nr. 1V-47Dėl Kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo akto rekvizitų patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2024-04-26