2024-02-14

Aktuali informacija dėl žemės naudojimo skundų nagrinėjimo ir patikrinimų organizavimo proceso

Nuo 2024-01-01 įsigaliojus valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pradėjo vykdyti žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.

Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimais nebuvo nustatyta teisė Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos (NŽT) nuo 2024 m. taikyti atsakomybę už žemės naudojimo pažeidimus, kuriuos minėta įstaiga nustatė pagal skundus, gautus iki 2024 m. Taigi Statybos inspekcija iš NŽT perėmė virš 800 jos surašytų žemės naudojimo patikrinimo aktų su užfiksuotais galimais pažeidimais tik administracinės atsakomybės taikymui. Įvertinusi visas aplinkybes, gautus paaiškinimus bei informaciją, kad NŽT patikrinimo aktuose nustatyti pažeidimai dėl žemės naudojimo nėra pašalinti, Statybos inspekcija spręs dėl naujų patikrinimų atlikimo.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo (Priežiūros įstatymas) pakeitimų įstatymuose reglamentuojama, kad procedūros, susijusios su valstybinės žemės naudojimo priežiūra, pradėtos, bet nebaigtos iki 2024 m., turi būti tęsiamos ir baigiamos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka ir sąlygomis, t. y. visi institucijoms iki 2024-01-01 pateikti prašymai, skundai turi būti išnagrinėti ir procedūros atliktos ir užbaigtos galiojusia tvarka. Žinotina, kad naujai gautus skundus dėl žemės naudojimo pažeidimų Statybos inspekcija nagrinėja nuo 2024-01-01 galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Primename, kad nuo šių metų Statybos inspekcijos Žemės naudojimo valstybinės priežiūros departamentas, kurio pagrindinė funkcija – žemės naudojimo valstybinė priežiūra, žemės naudojimą, vadovaujantis Priežiūros įstatymu, tikrina šiais aspektais:

- ar tikrinami objektai naudojami pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;

- ar laikomasi tikrinamam objektui nustatytų žemės servitutų;

- ar vykdant ūkinę ir kitą veiklą, tikrinamuose objektuose nepažeidžiamos teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytos žemės sklypų ribos, savavališkai neužimama ir (ar) nenaudojama žemė, vandens telkiniai;

- ar žemės savininkai ir kiti naudotojai ėmėsi būtinų priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti;

- nenaikinami (negadinami) geodeziniai punktai.

Primename, kad kilusiais statybos, žemės naudojimo ar teritorijų planavimo klausimais visuomet galima pasikonsultuoti su Statybos inspekcijos specialistais Jums patogiausiu būdu: telefonu (8 5) 207 3333, privačia žinute socialiniame tinkle Facebook, užpildžius elektroninį paklausimą bei tiesiogiai internetu Statybos inspekcijos internetinėje svetainėje.