>

1995 m. lapkričio 30 d. įstatymas Nr. I-1105

„Dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje“

1990 m. spalio 25 d. įstatymas Nr. I-715

„Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų“

Kodeksas

        Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos butų kodeksas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. D1-904/3D-844Dėl teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-997

„Dėl Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 222

„Dėl Miestų nekanalizuotų gyvenamųjų kvartalų nuotekų tvarkymo rekomendacijų patvirtinimo R 19 – 00“

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2000 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 112

„Dėl leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes, statyti ar griauti statinius šių vertybių teritorijose išdavimo Kultūros vertybių apsaugos departamente tvarkos ir Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimų atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimus išdavimo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 764

„Dėl leidimų išimtiniais atvejais statyti ir perstatyti (rekonstruoti) pastatus, statinius ar įrenginius pajūrio juostoje išdavimo tvarkos“

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1997 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 266

„Dėl patikslintų Statybos rangos sutarties nuostatų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 8 d. Nr. 956

„Dėl Statybos rangos sutarčių sudarymo ir vykdymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 370

„Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. 152

„Dėl statybos rangos sutarties nuostatų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 1195

„Dėl statybų, finansuojamų visuomenės lėšomis, statybos ir projektavimo rangos sutarčių sudarymo tvarkos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. 873

„Dėl ypatingos svarbos statinių, kuriuos projektuoti ir statyti turi teisę projektavimo ir statybos verslo įmonės, gavusios statybos ir urbanistikos ministerijos kvalifikacijos atestatą šiai veiklai, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 844

„Dėl statybos valstybinės priežiūros“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 931

„Dėl statybos valstybinės priežiūros“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 130

„Dėl leidimų statyti ir perstatyti (rekonstruoti) pastatus, statinius ar įrenginius pajūrio juostoje išdavimo išimtiniais atvejais tvarkos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 45

„Dėl valstybinės reikšmės statybų“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 937

„Dėl Statybos pagrindų laikinųjų nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 790

„Dėl Vietinių kelių tinklo projektavimo, jų priklausomybės, naudojimo ir priežiūros laikinųjų nurodymų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 721

„Dėl statybos objektų (darbų) kainos nustatymo tvarkos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 411

„Dėl Valstybinės projektavimo priežiūros nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 255

„Dėl laikinųjų Statybos rangos sutarties nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės 21 d. nutarimas Nr. 205

„Dėl Sodininkų bendrijos laikinųjų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. liepos 26 d. nutarimas Nr. 650

„Dėl Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 83

„Dėl Garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvų“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 264

„Dėl Statinių kadastro matavimų ir apskaitos metodikos patvirtinimo“

Respublikinės statybos normos RSN 155-94

„Statinių eksploatavimo valstybinės priežiūros vykdymo instrukcija“

Respublikinės statybos normos RSN 151-92

„Miestų ir gyvenviečių sodybos“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 276

„Dėl respublikinių statybos normų „Miestų ir gyvenviečių sodybos“ RSN 151-92 taikymo“

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 203 „Dėl Statinių techninio reglamento patvirtinimo“

Statinių techninis reglamentas (esminiai reikalavimai)

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:1996

Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:1997

„Statinio statybos ir priežiūros darbų rūšys“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:1997

„Valstybės reguliuojamų statinio esminių reikalavimų taikymas privalomųjų statybos normatyvinių dokumentų sistemoje“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013

 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002

 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:1999

„Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“

Statybos techninis reglamentas STR  1.01.06:2013

„Ypatingi statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR  1.01.06:2010

 „Ypatingi statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2002

„Ypatingi statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010

 „Nesudėtingi statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002

 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003

 „Statinių  klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“

Organizacinis tvarkomasis reglamentas STR 1.02.01:1996

„Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.02:1997

  „Projekto vadovo ir projekto dalies vadovo veikla“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.03:1997

„Projektavimo ir statybos įmonių atestavimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.02.04:1997

„Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012

 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2007

 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06: 2005

„Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2004

 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2002

 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2012

 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2004

 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės  šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritims, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2003

„Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.07:2002

„Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.08:2010

 „Specialistų, vykdančių  savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, ir  specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.08:2004

 „Valstybės tarnautojų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ir viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atestavimo tvarkos aprašas bei specialieji kvalifikaciniai reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.10:2008

 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2000

„Statybos produktų sertifikavimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:1996

„Statybinių medžiagų, dirbinių, gaminių ir įrenginių sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2008

  „Statybos produktų atitikties deklaravimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:2002

„Statybos produktų atitikties deklaravimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.03.02:1999

„Statybos produktų atitikties deklaravimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2013

 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2008

 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:2002

 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.03.03:1999

 „Techniniai liudijimai. Rengimas ir tvirtinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005

 „Esamų statinių tyrimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2002

„Esamų statinių tyrimai“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:1997

 „Statinio projekto rengimo tvarka“

Respublikinės statybos normos RSN 142-95

„Statybinių konstrukcijų griūčių tyrimo taisyklės“

Respublikinės statybos normos RSN 142-92

„Statybinių konstrukcijų griūčių tyrimo taisyklės“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.02:1997

„Statinio projekto sudėtis“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.03:1997

 „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka“

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1995 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 171

„Dėl statybų projektavimo priežiūros laikinųjų nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. rugsėjo 22 d. raštas Nr. 1-214-3393

„Dėl vandentiekos ir vandenvalos objektų projektavimo, ekspertizės ir statybos“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.04:1998

„Statinio statybos pagrindimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.05.05:2000

„Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010

 „Statinio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005

 „Statinio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2002

 „Statinio projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002

 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.08:2010

 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“

Respublikinės statybos normos RSN 122-95

„Statybų projektų rengimo taisyklės“

Respublikinės statybos normos RSN 154-93

„Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai bei aplinka, pritaikyti žmonėms su fiziniais trūkumais.“

Respublikinės statybos normos RSN 97-86

„Individualinės statybos gyvenamųjų namų ir ūkio pastatų projektavimo normos“

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.06.01:1999 „Statinio projekto ir statinio ekspertizė“ ir STR 1.02.04:1999 „Statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas“

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR 1.06.01:1996

„Statinių projektų ir statinių ekspertizė“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.06.02:1997

„Statinio projekto, statinio ekspertizės vadovo veikla“

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002

 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010

 „Statybą leidžiantys dokumentai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002

 „Statybos leidimas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:1999

 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1999

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:1997

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“

Respublikinės statybos normos RSN 158-94

 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 384

 „Dėl individualių gyvenamųjų namų statybos“

Lietuvos Respuklikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 109

 „Dėl individualių statybų įregistravimo tvarkos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 278

„Dėl individualios statybos“

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 364

 „Dėl individualinės statybos“

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1983 m. rugpjūčio 15 d. nutarimas Nr. 213

 „Dėl individualinės statybos“

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 307

Dėl Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1975 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 228

Dėl priemonių individualinės statybos trūkumams pašalinti  (Individualinės statybos miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse nuostatai. Individualinės statybos kaimo gyvenvietėse nuostatai)

LTSR MT Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto  1962 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 186

Dėl standartinių namų statybos

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005

 „Žemės darbai“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999

„Žemės darbai“

Respublikinės statybos normos RSN 150-92

„Žemės darbų vykdymo Respublikoje nuostatai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002

 „Statybos darbai“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:1998

„Statybos darbai“

Organizacinis tvarkomasis techninis reglamentas STR.1.09.01:1996

„Statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.02:1997

„Statinio statybos autorinės priežiūros tvarka. Autorinės priežiūros vadovo veikla“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.09.03:1997

„Statinio statybos techninės priežiūros tvarka. Techninio prižiūrėtojo veikla“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 931

„Dėl statinių statybos ir eksploatavimo valstybinės priežiūros vykdymo“

Respublikinės statybos normos RSN 126-91

„Statybos ir paminklotvarkos techninės priežiūros taisyklės“

Statybos techninis reglamentas  STR 1.09.04:2007

 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas  STR 1.09.04:2002

 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002

 „Statinio statybos techninė priežiūra“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2009

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2007

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2002

„Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2016

„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. D1-830/ĮV-488

 „Dėl Statinio projekto popierinio varianto pateikimo tikrinančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“

Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002

 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010

„Statybos užbaigimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002

„Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“

Organizacinis tvrakomasis statybos  techninis reglamentas STR 1.11.01:2000

„Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“

Organizacinis tvrakomasis statybos  techninis reglamentas STR 1.11.01:1996

„Statinių priėmimo naudoti tvarka“

Respublikinės statybos normos RSN 124-94

„Įmonių, pastatų ir kitų statinių priėmimo naudoti taisyklės“

Respublikinės statybos normos RSN 124-91

„Baigtų statybų priėmimo naudoti taisyklių pakeitimas Nr. 2“

Respublikinės statybos normos RSN 124-91

„Baigtų statybų priėmimo naudoti taisyklių pakeitimas Nr. 1“

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1991 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 63

„Dėl respublikinių statybos normų RSN 124-91 „Baigtų statybų priėmimo naudoti taisyklės“ patvirtinimo“

LTSR MT Valstybinis statybos reikalų komiteto 1985 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 11

„Dėl gyvenamųjų namų atidavimo naudoti su garantiniais pasais ir defektų, išryškėjusių garantiniu pastatų eksploatacijos laiku, šalinimo kontrolės“

LTSR MT Valstybinio statybos reikalų komiteto 1987 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 22

„Dėl baigtų statyti objektų priėmimo naudoti tvarkos dalinio pakeitimo“

LTSR Valstybinio statybos reikalų komiteto  1981 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 108

„Dėl baigtų statyti objektų priėmimo naudoti tvarkos“

Patvirtinta Leituvos TSR Valstybinio statybos reikalų komiteto ir Lietuvos TSR Valstybinio agropramoninio komiteto 1987 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 247/632

„Kolektyvinių sodų projektavimo ir statybos juose instrukcija“

LTSR MT Valstybinio statybos reikalų komiteto  1975 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 119

„Dėl kolektyvinių sodo namelių priėmimo naudoti sutvarkymo“

VSRK 1986 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. 29

„Dėl baigtų statyti individualių gyvenamųjų namų priėmimo naudoti instrukcijos dalinio pakeitimo“

VSRK 1985 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. 9

„Dėl baigtų statyti individualių namų priėmimo naudoti tvarkos patikslinimo ir valstybinės kontrolės stiprinimo“

VSRK 1974 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 137

 „Dėl respublikinių statybos normų RSN 59-74  „Individualinių gyvenamųjų namų priėmimo naudoti instrukcija" patvirtinimo“

LTSR MT Valstybinio statybos reikalų komiteto 1974 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 104

„Gyvenamųjų mikrorajonų, kvartalų, pramonės ir žemės ūkio įmonių bei gamybinių kompleksų sutvarkytų teritorijų priėmimo naudoti taisyklės“

LTSR MT Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto  1970 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 146

 „Dėl pastatytų gyvenamųjų namų, civilinių pastatų ir kitų objektų priėmimo naudoti tvarkos“

LTSR MT Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto  1966 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 37

„Dėl gamybinės paskirties objekyų priėmimo naudoti tvarkos ir rajonų architektų funkcijų dalinio pakeitimo“

Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto  1963 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 39

Dėl kompleksiškai suremontuotų gyvenamųjų namų priėmimo naudojimui tvarkos

LTSR MT Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto  1962 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 189

„Dėl užbaigtų statyti objektų  priėmimo naudoti tvarkos“

VSARK 1962 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. 161

„Dėl asmeninių gyvenamųjų namų priėmimo naudojimui tvarkos (RSN3-62)“

 Valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto  1962 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 105

„Dėl Respublikinio ir vietinio pavaldumo įmonių, įrenginių, statinių, pastatų ir gyvenamųjų namų priėmimo ir atidavimo naudojimo instrukcijos patvirtinimo ir įvedimo naudojimui“

VSARK 1960 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 1

„Dėl asmeninių gyvenamųjų namų ir žemės ūkio bei visuomeninių pastatų priėmimo eksploatacijon taisyklių patvirtinimo“

 

Asmeninių gyvenamųjų namų ir žemės ūkio bei visuomeninių pastatų priėmimo eksploatacijon taisyklės, patvirtintos VSARK 1960 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 1

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:2004

 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.01:1996

„Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.02:1998

„Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2006

 „Hidrotechnikos statinių techninės priežiūros taisyklės“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.12.03:2000

„Potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.04:2002

 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 432

„Dėl reglamento STR 1.12.04:2000 „Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros, administravimo įmonių atestavimas“ ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarkos patvirtinimo“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010

 „Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002

 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai  ir jų įgyvendinimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004

 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“

Statybos techninis reglamentas STR 01.12.08:2010

„Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999

 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“

LTSR Valstybinio statybos reikalų komiteto  1981 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 332

„Dėl individualinių namų plotų skaičiavimo taisyklių patvirtinimo “

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009

 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003

„Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:1999

„Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių-techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.04:2002

„Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2003

„Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“

Respublikinės statybos normos RSN 139-92

„Pastatų ir statinių žaibosauga“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012

„Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005

 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.10:2007

 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.11:2012

„Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2013

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005

„Pastatų atitvarų šiluminė technika“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999

„Pastatų atitvarų šiluminė technika“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008

„Statinių konstrukcijos. Stogai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006

„Langai ir išorinės įėjimo durys“

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.01:1999

„Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.03:2001

„Automobilių keliai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2011

„Gatvės. Bendrieji reikalavimai“

Statybos techninis reglamentas STR 2.08.01:2000

„Dujų sistemos pastatuose“

Statybos techninis reglamentas STR 2.08.01:1996

„Dujų tiekimo gyvenamuosiuose namuose ir visuomeniniuose pastatuose reglamentas“

Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 2.09.01:1998

„Šilumos tinklai ir šilumos punktai“

 

Techninių reikalavimų statybos reglamentas STR 2.09.02:1998

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

Respublikinės statybos normos RSN 159-95

„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.09.03:1999

„Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“ 

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008

„Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“

Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2002

„Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“

Statybos techninis reglamentas STR 3.01.01:2002

 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“

Statybos techninis reglamentas STR  2.03.01:2001

          Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"
Statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001"Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai"

Informacija apie teisės aktus, galiojusius nuo 1947 iki 1992 metų

 

 
 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27